Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Administrator danych osobowych.
- Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół w Głuchołazach z siedzibą w Głuchołazach przy ulicy Kolonia Kaszubska 2.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy;
b) przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zsglucholazy.pl w zakładce ‘kontakt’;
c) pocztą elektroniczną na adres (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Inspektor ochrony danych.
- W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach inspektorem ochrony danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.
- Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Odbiorcy danych osobowych
- Odbiorcami państwa danych osobowych będą Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR 2019, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.

  1. Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
  2. 1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
  3. Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.
- Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 Prawa Oświatowego. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)