Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
Projekt "Karta szkolna"
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Statut szkoły

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

 

 

/tekst jednolity/

 

 

 

Spis treści

Spis treści....................................................................................................................... 2

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE................................................................... 3

Rozdział 2 NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY.................................................... 3

Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY................................................................................... 6

Rozdział 4 ORGANIZACJA SZKOŁY....................................................................... 12

Rozdział 5 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY............................... 20

Rozdział 6 UCZNIOWIE SZKOŁY............................................................................ 22

Rozdział 6a Zasady Oceniania uczniów w Zespole Szkół.......................................... 26

    Rozdział 6b Zasady Oceniania słuchaczy w Zespole Szkół.................................... 37

Rozdział 7 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE........................................ 41

    Rozdział 7a Cele i zadania schroniska..................................................................... 42

    Rozdział 7b Kompetencje kierownika schroniska................................................... 42

    Rozdział 7c Zadania pracowników.......................................................................... 43

    Rozdział 7d Organizacja schroniska........................................................................ 44

    Rozdział 7e Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska.. 46

    Rozdział 7f Finansowanie schroniska...................................................................... 47

Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE............................................................. 47

 

 

 

 Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Głuchołazach
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „szkole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Głuchołazach.
 3. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i organów szkoły.
 4. Inicjatywę zmian w statucie posiada Rada Pedagogiczna.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski, a sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty w Opolu.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową.
 7. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę – Prawo Oświatowe

 

 

Rozdział 2

NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 2

 1. Zespół Szkół jest szkołą publiczną kształcącą młodzież i dorosłych w zakresie szkoły ponadgimnajzalnej i ponadpodstawowej.
 2. Na nazwę szkół wchodzących w skład zespołu składają się: nazwa zespołu i nazwa poszczególnej szkoły.
 3. Siedziba szkoły mieści się w Głuchołazach przy ul. Kolonia Kaszubska 2.
 4. W skład Zespołu Szkół w Głuchołazach wchodzą szkoły dla młodzieży:
 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego o 4 - letnim cyklu kształcenia, na podbudowie  8- letniej szkoły podstawowej ;
 2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia, na podbudowie dotychczasowego gimnazjum, kształcące w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa.
 3. Technikum o 5-letnim cyklu kształcenia, na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, kształcące w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia na podbudowie dotychczasowego gimnazjum wraz z dotychczasowymi klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcąca młodzież w zawodach różnych zgodnych z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.
 6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie dotychczasowej szkoły zasadniczej, na podbudowie dotychczasowego gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej.
 7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Głuchołazach.
 1. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Zawody i profile kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i powiatowym urzędem pracy.
 3. Nomenklatura zawodów i specjalności, w których szkoły kształcą jest zgodna z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
 4. W oddziałach wielozawodowych kształcących młodocianych pracowników nauka zawodu odbywa się w  prywatnych zakładach pracy.
 5. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego odbywa się w Szkole, a w zakresie kształcenia zawodowego na kursach dokształcających, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.
 6. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły dla młodzieży reguluje ocenianie wewnątrzszkolne.
 7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkoły dla dorosłych reguluje ocenianie wewnątrzszkolne słuchaczy szkół dla dorosłych.
 8. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy.
 9. Uprawnienia abiturientów i absolwentów szkoły określają odrębne przepisy.
 10. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.
 11. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo Oświatowe i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, a w szczególności:
 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, oraz świadectwa ukończenia wybranego typu szkoły,
 2. Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza,
 3. Podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 4. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 5. Otacza opieką uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły,
 6. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 7. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
 8. Rozwija zainteresowania uczniów i słuchaczy, umożliwia realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie,
 9. Pełni funkcję opiekuńczą nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości Szkoły.
 10. Kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 11. Umożliwia organizację zajęć edukacyjnych z udziałem wolontariuszy.
 1. Sposób wykonywania zadań Szkoły uwzględnienia wspomaganie ucznia oraz słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.
 2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 3. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

4a)WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zespół Szkół w Głuchołazach

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

PORADNICTWO ZAWODOWE – są to długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA są to - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

DORADZTWO ZAWODOWE – to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

DORADCA ZAWODOWY – to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Doradca zawodowy zobowiązany jest do przestrzegania zasady poszanowania godności ludzkiej, zasady odpowiedzialności, kompetencji, zaufania, współdziałania, zabezpieczenia dobra klienta, a także, do zachowania tajemnicy doradczej. Doradca zawodowy zatrudniony w liceum ogólnokształcącym powinien spełniać odpowiednie wymagania psychologiczne. Powinien być osobą komunikatywną, operatywną, przedsiębiorczą, wzbudzającą zaufanie, dyskrecję i empatię. Powinien posiadać umiejętność współpracy z innymi, mieć poszanowanie dla autonomii ucznia, a także, świadomość własnych ograniczeń jako doradca zawodowy. Osoba pracująca na stanowisku doradcy zawodowego powinna legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami – dyplomem studiów magisterskich lub studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

INFORMACJA ZAWODOWA – to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

INFORMACJA EDUKACYJNA - -to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem.

ZAWÓD – to wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA – jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.

II. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Podstawowe przepisy prawa polskiego i unijnego regulują zasady udzielania pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia oraz wprowadzają doradztwo zawodowe do szkół:

 • „Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej. Zdecydowana większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje to zalecenie w praktyce.
 • Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 jest to najważniejszy do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)zobowiązuje placówki oświatowe do "przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia". Również ramowe statuty szkół ponadpodstawowych nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne "obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), w którym zawarte są postanowienia: dobrowolność i nieodpłatność tej pomocy, formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej (indywidualne i grupowe zajęcia związane w wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady dla uczniów), podmioty organizujące i udzielające pomoc psychologiczno-pedagogiczną (dyrektor szkoły lub placówki, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy) oraz definicja pomocy pedagogiczno-psychologicznej (w odniesieniu do doradztwa zawodowego) - rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia; wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie; wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych”[2].

III FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZS w Głuchołazach

1. Osoby odpowiedzialne za realizację :

 • Dyrekcja szkoły
 • Doradca zawodowy
 • Wychowawcy klas
 • Kierownik szkolenia praktycznego

2. Osoby współuczestniczące

 • Pedagog szkolny
 • Psycholog
 • Wychowawcy klas
 • Bibliotekarze
 • Nauczyciele
 • Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, Komenda OHP, Biura Karier itp.).

3. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego zatrudniony w szkole doradca pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych /osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości/, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego, to cel którego realizacja niesie wiele korzyści. Uczeń i jego rodzic w każdej chwili mają zapewniony dostęp do usług doradczych, nie są osamotnieni w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych.

U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów a także w trakcie uczenia się zawodu w wybranych szkołach w okresie późniejszym.

4. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
 • Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).
 • Ma charakter planowych działań (działania w ramach WSDZ nie mogą mieć charakteru doraźnego, sporadycznego, niezaplanowanego).
 • Koordynowany jest przez doradcę zawodowego.

5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:

5.1. W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły.
 • Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki.
 • Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole.
 • Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika.
 • Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy.

5.2. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • Prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów.
 • Zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.
 • Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.
 • Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach.
 • Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.
 • Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

5.3. W ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • Poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej.
 • Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
 • Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
 • Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu.
 • Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
 • Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 • Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
 • Pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 • Określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia.
 • Wskazywanie możliwości kształcenia w systemie pozaoświatowym,
 • Poruszanie się na rynku pracy.
 • Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.

6. Na realizację WSDZ składa się:

 1. Praca szkolnego doradcy zawodowego.
 2. Praca nauczycieli, wychowawców, kierownika szkolenia praktycznego,pracowników biblioteki, psychologa, pedagoga szkolnego, którzy w ramach współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym (korelacja działań, uzupełnianie zagadnień) realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na lekcjach, np.: godziny z wychowawcą, WOS –u, podstaw przedsiębiorczości, informatyki i innych oraz współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” poprzez udział i współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizując spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni itp.

6. Korzyści wynikające z działań doradcy zawodowego

Beneficjentem korzyści wynikających z działań doradcy zawodowego są uczniowie, rodzice, nauczyciele ale także szkoła, państwo i władze lokalne oraz potencjalni pracodawcy.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele:

 • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy.
 • Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Szkoła

 • Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących "przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia".
 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Państwo i władze lokalne

 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki.
 • Podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu.
 • Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Potencjalny pracodawca:

 • Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów świadomych oczekiwań rynku pracy.

3. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

4. Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
  • świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
 • Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.

6. Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego w ramach WSDZ

6.1. Podstawa realizacji zadań doradcy

Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania na podstawie, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, planu pracy doradcy zawodowego na dany rok szkolny.

Wyznacznikiem opracowywania planu pracy z uczniami, rodzicami i Radą pedagogiczną są:

 • Założenia WSDZ.
 • Wykaz dotychczas zrealizowanej tematyki z zakresu doradztwa zawodowego w poszczególnych klasach.
 • Wykaz propozycji i oczekiwań uczniów, rodziców względem realizowanego obszaru doradztwa zawodowego ( dane z ankiet, rozmów).
 • Aktywność i zaangażowanie uczniów.
 • Możliwości organizacyjne.
 • Dostępna baza i zaplecze merytoryczne.
 • Liczebność beneficjentów działań doradczych.
 • Możliwość współpracy i integracji działań doradczych z przedstawicielami Rady Pedagogicznej.
 • Możliwość i skala współpracy z instytucjami rynku pracy.

6. 2. Formy działań realizowanych w ramach WSDZ, których adresatami mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele /rady pedagogiczne, środowisko lokalne (instytucje rynku pracy, zakłady pracy, i in.).

 • Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych, tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu), Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
 • Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).
 • Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych ).
 • Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, praktyki, uczniowski wolontariat (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego i inne).
 • Badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole.

6.3. Sposoby realizacji działań doradczych

Działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach:

 • Konsultacji indywidualnych
 • Lekcji wychowawczych
 • Lekcji przedmiotowych, np. przedsiębiorczość
 • Zastępstw na lekcjach przedmiotowych
 • Zajęć pozalekcyjnych (warsztaty)
 • Wycieczek

 

 

 

 1. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

4a) Zapewnienie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

4b) Zapewnienie przez dyrektora warunków do działania wolontariuszy w szkole.

 

 

§ 4

 1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców (opiekunów) do wychowania go zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości.
 2. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, naukę religii na życzenie rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii decydują sami uczniowie.
 3. Młodzież ze skierowaniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej jest objęta szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą. Program nauczania dostosowuje się do możliwości intelektualnych uczniów.
 4. W przypadkach uzasadnionych w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo powtarzania każdej klasy.


§ 5

 1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
 3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy.
 4. W Szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram opracowany przez Dyrektora Szkoły. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przebywania w czasie przerw w rejonie swojego dyżuru i interweniowania w przypadkach naruszenia zasad porządku. Ważniejsze wydarzenia, mające miejsce w czasie dyżuru oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa w Szkole nauczyciel dyżurny zgłasza dyrektorowi.
 5. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego.
 6. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
 7. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych.

 

 

 

 

§ 6

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” w szkole dla młodzieży, „opiekunem” w szkole dla dorosłych.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.
 4. Nauczyciele – wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest pedagog szkolny.
 5. Do zadań zespołu wychowawczego należy przygotowanie, we współpracy z pedagogiem szkolnym, projektu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
 6. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej sprawie podpisanego przez ¾ stanu uczniów lub rodziców.
 7. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób zapewniający dobre funkcjonowanie szkoły. O sposobie załatwienia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

 

 

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY

 

§ 7

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski w szkołach dla młodzieży, Samorząd Słuchaczy w szkole dla dorosłych
 1. W Szkole może działać Rada Szkoły. Sposób powołania Rady Szkoły oraz jej kompetencje określa ustawa.

 

§ 8

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju,
 4. psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły (Radę Pedagogiczną) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
 9. organizuje zajęcia dodatkowe za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 10. współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.
 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.
 2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 2. organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 1. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 2. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa – Prawo Oświatowe.
 3. Dyrektor Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego.
 4. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego tworzy się, jeżeli w Szkole prowadzone jest kształcenie młodocianych pracowników.
 5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 6. Kompetencje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób zajmujących stanowiska kierownicze określają przydziały czynności zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 9

 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania organizowane mogą być na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą również pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodny w swej treści ze statutem Szkoły.

 

§ 10

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,
 3. uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły,
 7. zatwierdzanie obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania.
 8. podejmowania innych uchwał związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczo – opiekuńczą szkoły;
 9. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 3. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. projekt planu finansowego Szkoły, składanego przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 11

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 12

 1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 3. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów / słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów / słuchaczy.
 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego / Słuchaczy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ustępie 4.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

§ 13

 1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem Szkoły.
 2. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i Statutem Szkoły.
 3. Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się:
 1. na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 2. na posiedzeniach Rady Rodziców,
 3. na posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego,
 4. na posiedzeniach Samorządu Słuchaczy,
 5. w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów Szkoły, którzy powiadamiają swoich członków,
 6. na tablicy ogłoszeń,
 7. w książce zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 1. Spory między organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły jest stroną sporną w konflikcie sprawę rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.
 4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły powierza się:
 1. Radzie Pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli,
 2. Radzie Rodziców, gdy dotyczą one rodziców,
 3. Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu, Samorządowi Słuchaczy, gdy dotyczą one uczniów / słuchaczy.
 1. Spory i konflikty pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana każdorazowo przez Dyrektora Szkoły.
 2. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

 

§ 14

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz respektując postanowienia ustawy.
 3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
 1. pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
 2. wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
 3. umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
 4. wpływa na integrację uczniów;
 5. wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki
 1. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 2. Szkoła i stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
 3. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.
 4. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

§ 15

 1. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Szkoły.
 2. Cele i sposoby działania:
 1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
 2. rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 3. działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
 4. wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
 5. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 6. promocja idei wolontariatu w szkole.
 1. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 2. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.
 3. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

 

§ 16

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.
 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, wychowawca klasy:
 1. organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał,
 2. wyznacza jeden dzień w miesiącu, w którym jest do dyspozycji rodziców,

 

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 17

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 21 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. dla poszczególnych oddziałów:
 1. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 6. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
 1. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 3. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 4. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 5. liczbę godzin zajęć świetlicowych;
 6. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 18

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić od 28 do 32 uczniów.
 3. Liczba słuchaczy w oddziale szkoły dla dorosłych powinna wynosić, co najmniej:
 1. w klasie I – 30,
 2. w klasie II – 25,
 3. w klasie III – 20
 1. Oddział dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W szczególnych przypadkach umotywowanych potrzebami społecznymi lub środowiskowymi, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów / słuchaczy w oddziale może być niższa niż określona w ust. 2 i 3.

 

§ 19

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 2. zajęcia edukacyjne fakultatywne,
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy,
 4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
 5. praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

 

§ 20

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godziny lekcyjnej zajęć praktycznych, która trwa 55 minut.
 3. Rada Pedagogiczna Szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć

 

§ 21

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych nowożytnych, wychowanie fizyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych
 2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków w budżecie Szkoły.

 

§ 22

Szkoła może przyjmować studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a szkołą wyższą.

 

§ 23

Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 2. biblioteki,
 3. gabinetu lekarskiego,
 4. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,
 5. urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
 6. archiwum.

 

 

§ 24

 1. W pracowniach szkolnych realizowane są tematy wymagające zajęć praktycznych w formie ćwiczeń.
 2. Każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu powinien:
 1. Pracować na stanowisku ćwiczeniowym umożliwiającym indywidualne wykonywanie ćwiczeń, chyba że prowadzący wprowadził inną organizację zajęć.
 2. Mieć dostęp do opracowań tematycznych na realizowany temat.
 3. Dysponować dostępem do stanowiska komputerowego, Internetu lub innego źródła informacji.
 1. W przypadku braku pracowni lub niekompletnej bazy dydaktycznej, lub z powodu innej przyczyny w istotny sposób uniemożliwiającej pełną realizację szkolnego programu nauczania, dyrektor na podstawie zawartej umowy może zlecić realizację określonej tematyki szkołą wyższym, centrum kształcenia ustawicznego.
 2. Szczegółowe zasady odbywania zajęć dyrektor ustala w chwili zlecenia zadania, określając w szczególności:
 1. zakres tematyczny
 2. wymiar godzin zajęć i organizację
 3. tryb oceniania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

§ 25

 1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami obejmują:
 1. z uczniami:
 1. rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
 2. przygotowanie ich do samokształcenia;
 3. indywidualne rozmowy z czytelnikami;
 1. z nauczycielami:
 1. indywidualne kontakty;
 2. sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;
 3. spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;
 1. z rodzicami:
 1. przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;
 2. pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;
 3. indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;
 1. z bibliotekami:
 1. organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;
 2. prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;
 3. spotkania, szkolenia.
 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów w grupach i oddziałach.
 1. Zadania biblioteki:
 1. udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom, nauczycielom, innym pracownikom zespołu oraz rodzicom;
 2.             tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową;
 3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
 4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.
 1. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
 1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
 2.  przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki;
 3. zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
 4. przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
 5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
 6. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
 7. współdziała z nauczycielami;
 8. rozwija życie kulturalne szkoły;
 9. wpieranie doskonalenia nauczycieli;
 10. przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;
 11. kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.
 1. Funkcje biblioteki szkolnej:
 1. dydaktyczna;
 2. wychowawcza;
 3. rekreacyjna;
 4. opiekuńcza;
 5. kulturalna.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.
 2. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi bibliotekę szkolną, organizuje czytelnictwo uczniów i słuchaczy oraz realizuje program ich przygotowania do korzystania ze źródeł naukowo – technicznych, a także odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymanie w należytym stanie, jak również odpowiada za:
 1. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:
 1. prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
 2.  wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcania i doskonalenia,
 3. systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki
 4. wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela,
 5. rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
 6. udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocja księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych;
 1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez: prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia;
 2. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną m.in. poprzez:
 1. informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 2. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,
 3. aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne powiatu.
 1. Szczegółowe zasady organizacji, korzystania z biblioteki szkolnej oraz szczegółowe zadania nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin biblioteki.
 2. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut.
 3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
 1. właściwą obsadę personalną;
 2. w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
 3. realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
 4. zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
 5. inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
 6. zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
 7. stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§26

 1. Praktyczna nauka zawodu w klasach technikum organizowana jest w formie 8 tygodniowej praktyki zawodowej
 2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobyte wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Praktyki zawodowe organizuje Szkoła w drugim i trzecim  roku nauki
 5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii zimowych i letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
 6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
 7. Przebieg praktyki uczniowie i słuchacze dokumentują odpowiednimi wpisami do dzienniczka praktyk.
 8. Ocenę z praktyki zawodowej wystawia upoważniona osoba reprezentująca zakład pracy, w którym odbywają się praktyki w formie wpisu do dzienniczka praktyk.
 9. Nadzór nad praktykami z ramienia Szkoły sprawuje kierownik szkolenia praktycznego
 10. Wpisu oceny z praktyki zawodowej do arkusza ocen dokonuje wychowawca klasy na podstawie dzienniczka praktyk przed zakończeniem klasyfikacji rocznej.
 11. Umowę o praktykę zawodową organizowaną poza szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera Dyrektor Szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
 12. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.
 13. Umowa określa:
 1. Nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania,
 2. Nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu,
 3. zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu,
 4. prawa i obowiązki stron umowy,
 5. sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu,
 6. dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem praktycznej nauki zawód

 

§27

 1. W Branżowej Szkole I stopnia i w oddziałach Zasadniczej Szkoły Zawodowej tworzy się: oddziały wielozawodowe dla pracowników młodocianych, do których uczęszczają pracownicy młodociani delegowani przez pracodawców w celu dokształcania teoretycznego i kształcący się w różnych zawodach o dwuletnim lub trzyletnim okresie nauczania,
 2. Uczniowie i pracownicy młodociani zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego odbywają w oddziałach klasowych w formie stacjonarnej.
 3. Kształcenie zawodowe w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych pracownicy młodociani realizują w ośrodkach dokształcania zawodowego zgodnie z planami kursów  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych opracowanymi dla Powiatu Nyskiego.
 4. Wymiar kształcenia określony jest na podstawie odrębnych przepisów w sprawie kształcenia zawodowego.
 5. W przypadku zawiadomienia Szkoły przez pracodawcę o konieczności wypowiedzenia młodocianemu pracownikowi umowy o pracę w celu nauki zawodu, Dyrektor Zespołu Szkół wspomaga rodziców lub prawnych opiekunów młodocianego w poszukiwaniu innego pracodawcy w celu umożliwienia młodocianemu pracownikowi kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu nauki zawodu, młodociany pracownik jest obowiązany przedstawić w sekretariacie Szkoły nie później niż w okresie 14 dni od chwili rozwiązania umowy, kolejną umowę o pracę w celu nauki zawodu potwierdzającą kontynuowanie nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.
 7. Dyrektor Szkoły w przypadku niedopełnienia przez ucznia - młodocianego pracownika obowiązku skreśla go z listy uczniów - młodocianych pracowników Szkoły jak również powiadamiając o powyższym na piśmie ucznia - młodocianego pracownika i rodziców lub jego prawnych opiekunów,
 8. Do obowiązków Dyrektora Szkoły związanych z dokształcaniem uczniów – młodocianych pracowników należy:
 1. informowanie pracodawcy, w przypadku trudności wychowawczych, o podjętych w stosunku do ucznia - młodocianego pracownika działaniach wychowawczych
 2. przekazywanie pracodawcy informacji o przyznanych wyróżnieniach i nagrodach oraz nałożonych karach, w tym również informacji o skreśleniu ucznia - młodocianego pracownika z listy uczniów
 3. wspomaganie procesu dydaktycznego w zakresie nauki zawodu przez organizowanie spotkań z pracodawcami w sprawach związanych z:
 • organizacją procesu dydaktycznego w szkole zasadniczej,
 •  informowaniem pracodawców o zmianach w obowiązujących przepisach,
 • organizacją dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału w zakresie współpracy z pracodawcami należy :
 1. współorganizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych oraz podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,
 2. konsultowanie ocen z zachowania,
 3. informowanie o postępach młodocianego pracownika w nauce oraz o jego frekwencji,
 4. zasięganie informacji o bieżących ocenach oraz o wystawionych ocenach śródrocznych i końcowych.

 

§28

 1. W Szkole tworzy się system doradztwa zawodowego poprzez:
 1. Wyznaczenie przez Dyrektora Szkoły koordynatora doradztwa zawodowego,
 2. Organizowanie zajęć dla uczniów, w szczególności w klasach maturalnych i kończących zawodowych.
 3. Promowanie ofert edukacyjnych oraz działań instytucji zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio doradztwem zawodowym.
 1. Cele i zadania realizowane przez szkolnego doradcę zawodowego obejmują:
 1. Pomaganie uczniom w określaniu ich zainteresowań i innych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji zawodowych i planowaniu kariery zawodowej,
 2. Udzielania uczniom informacji o zawodach, instytucjach kształcących i szkolących oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 3. Pomaganie w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających ograniczenia psychofizyczne i wskazanie odpowiedniego dla nich rodzaju zatrudnienia, udzielanie informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat planowania kariery zawodowe, możliwości pozyskiwania informacji o zawodach, sytuacji na rynku pracy (prelekcje, szkolenia, konsultacje),
 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

 

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 29

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.        
 3. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określają przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 30

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia
 3. Nauczyciel obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki nauczyciela.
 4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego opieką,
 2. prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego,
 3. prawidłowa realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego,
 4. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 6. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 8. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 9. pisemne opracowanie rozkładów materiału nauczania w oparciu o zatwierdzony przez radę pedagogiczną zestaw obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania, dostosowanie programu nauczania dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   

§ 31

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podstaw programowych,
 2. wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów, form poprawiania ocen oraz sposobów badania wyników nauczania,
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 5. wspólne opiniowanie programów nauczania przygotowanych w Szkole lub wspólne wdrażanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.

 

§ 32

 1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształceni w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych dokumentów związanych z kształceniem i opieką wychowawczą.
 2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz troska o terminowość dostarczania do sekretarza Szkoły protokołów egzaminów i indeksów.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 3. opracowuje roczny plan wychowawczy zgodny z planem pracy Szkoły i przyjętym przez radę pedagogiczną programem wychowawczo-profilaktycznym,
 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach wychowawczych wobec dziecka, a także włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
 6. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów.
 7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

 

Rozdział 6

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 33

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

 

§ 34

 1. Do szkół dla młodzieży uczęszczają absolwenci dotychczasowego gimnazjum (uczniowie od 16 roku życia) oraz absolwenci dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (uczniowie od 18 roku życia), nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
 2. Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

 

§ 35

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 1. ustala listę kandydatów,
 2. ustala minimalną ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania do poszczególnych typów szkół, we współpracy z organem prowadzącym szkołę,
 3. przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne,
 4. sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 36

 1. Nabór do branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się zgodnie z odrębnym dokumentem określającym zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.   
   

§ 37

 1. Uczeń obowiązany jest znać treść Statutu i Regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki ucznia.
 2. Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad:

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
 3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 11. zmiany profilu kształcenia w liceum, technikum, szkole branżowej profilowanym w trakcie nauki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, które występują w wybranym przez niego nowym typie szkoły czy zawodzie profilu. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
 12. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;
 13. składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
 14. dostosowania warunków pisania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
 15. ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodziniestatus materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej);
 16. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych związanych z życiem Szkoły,
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 3. odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 4. dbać o wspólne dobro, ład i prządek w Szkole,
 5. stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 6. w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.
 7. Stosować się do przyjętych w Szkole zasad odpowiedniego ubierania się na zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szolnych.
 1. Regulamin Szkoły opracowuje i zatwierdza rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

 

§ 38

 1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w Szkole może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 1. pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy,
 2. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły,
 3.  list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od rady pedagogicznej i dyrektora szkoły,
 4. nagroda rzeczowa,
 5. dyplom uznania,
 6. wpis ucznia do kroniki szkoły,
 7. wpis do „złotej księgi uczniów”,
 8. stypendium za wyniki w nauce.
 1. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.
 2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

§ 39

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem przez wychowawcę klasy,
 2. naganą wychowawcy klasy,
 3. upomnieniem dyrektora,
 4. naganą dyrektora,
 5. zawieszeniem w prawach ucznia na okres do jednego miesiąca przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących
 6. skreśleniem z listy uczniów.
 1. Skreślenie z listy uczniów / słuchaczy może nastąpić w przypadku:
 1. notorycznych wagarów lub nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających 50 % godzin w semestrze.
 2. udowodnionych kradzieży na szkodę Szkoły, uczniów, słuchaczy lub pracowników Szkoły,
 3. konfliktu ucznia z prawem (wyrok skazujący), rozwiązania przez zakład pracy umowy o naukę zawodu,
 4. rażącego naruszania dyscypliny w Szkole (picie alkoholu, rozprowadzanie narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się poza Szkołą
 5. celowego działania na szkodę Szkoły,
 6. porzucenia Szkoły przez ucznia / słuchacza, stwierdzonego po podjętych działaniach Szkoły wyjaśniających jego absencję.
 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów / słuchaczy następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawcy / opiekuna klasy, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego/samorządu słuchaczy.
 2. Skreślenie z powodu porzucenia Szkoły przez ucznia pełnoletniego oraz słuchacza szkoły dla dorosłych nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.
 3. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:
 1. przez wychowawcę klasy do Dyrektora Szkoły,
 2. przez dyrektora do organu prowadzącego Szkołę.
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 40

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni.
 2. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 4. Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego

 

 

Rozdział 6a

Zasady Oceniania uczniów w Zespole Szkół

 

§ 41

 1. Założenia szkolnego systemu oceniania:
 1. Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w nauce;
 2. Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne do rozpoznania poziomu opanowania wiadomości, kształcenia umiejętności i postaw w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę;
 3. Ocenianie zachowania ucznia na podstawie rozpoznania przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;
 4. Informacje o postępach i osiągnięciach ucznia dostarczane są z różnych źródeł różnymi metodami i gromadzone w różny sposób.
 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego
 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 1. Zadania nauczycieli:
 1. Nauczyciel w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu opracowuje wymagania edukacyjne zgodne z realizowanym programem nauczania oraz tworzy przedmiotowy system oceniania;
 2. Podczas pierwszej lekcji nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobie sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 3. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;
 4. Nauczyciel określa zasady wglądu rodziców do prac pisemnych;
 5. Nie później niż miesiąc przed ustalonym przez Dyrektora Szkoły terminem konferencji klasyfikacyjnej organizuje zebranie klasowe, na którym informuje rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych;
 6. Nie później niż tydzień przed ustalonym przez Dyrektora Szkoły terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawca o ocenach zachowania;
 7. Nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawcy są zobowiązani zorganizować w szkole dyżur i poinformować rodziców o przewidywanych rocznych ocenach uczniów;
 8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 10. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową lub posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 11. Informacja o zebraniach klasowych rodziców i konsultacjach nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Terminarz zebrań i konsultacji wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 12.  Dziedziny przedmiotowego systemu oceniania:
 1. opanowanie wiedzy przedmiotowej;
 2. umiejętność rozwiązywania zadań i problemów;
 3. umiejętność komunikowania przez ucznia swych wiadomości;
 4. umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania;       
 5. kreatywność ucznia;
 6. gotowość do stosowania wiadomości z przedmiotu w praktyce;

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązku  wynikającego ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej;

 1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,
 2. w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

 

§ 42

 1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak i bieżące ocenianie osiągnięć uczniów ustala się w stopniach według skali:
 1. stopień celujący - 6 (cel.)
 2. stopień bardzo dobry - 5 (bdb)
 3. stopień dobry - 4 (db)
 4. stopień dostateczny - 3 (dst.)
 5. stopień dopuszczający - 2 (dop.)
 6. stopień niedostateczny - 1 ( ndst)
 1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym. Minus przy ocenie obniża ją o 0,25 a plus podnosi o 0,5 np.: 4- to 3,75 a 2+ to 2,5 (i taką wartość wlicza się do średniej). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
 2. Bieżące oceny odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (prace pisemne czerwonym kolorem).
 3. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się wpisywanie następujących symboli:
 1. np. – oznacza nieprzygotowanie się ucznia do lekcji (1 do 3 razy w półroczu, w zależności od ilości godzin),
 2. bz. – oznacza brak zadania domowego; (1x w semestrze),
 3. bs. – oznacz brak stroju na lekcji w-f; (2 lub 3 x w semestrze),
 4. k – oznacza nieobecność ucznia na sprawdzianie lub innej klasowej pracy pisemnej
  z powodu przebywania na kursie dokształcającym,
 5. 0 - oznacza odmowę pisania sprawdzianu lub wykonywania innej pracy oraz nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie jej zaliczenia.

 

 1. W półroczu nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia co najmniej 3 ocen w semestrze.
 2. Uczeń jest oceniany za odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, referaty, aktywność na lekcji.
 3. W półroczu nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego sprawdzianu z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne oraz co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych dla przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo w ramowym planie nauczania wynosi więcej niż jeden.
 4. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, w wyjątkowej sytuacji dwa.
 5. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym większą niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed terminem i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 6. Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniom; kartkówki – w zasadzie na następnej lekcji.
 7. Uczeń, który z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie był na sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż trzy jednostki lekcyjne, powinien pisać sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po przybyciu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zapis ten dotyczy również nieobecności spowodowanych udziałem ucznia w kursach dokształcających.
 8. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje zero. Za odmowę pisania uznaje się także nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 9. Zero uczeń może otrzymać również za brak jakiejkolwiek odpowiedzi na sprawdzianie lub za odpowiedzi nie związane z tematem oraz za brak pracy na lekcji.
 10. W przypadku nieobecności na wszystkich sprawdzianach pisemnych z danego przedmiotu w semestrze uczeń ma obowiązek pisania sprawdzianu wiadomości z całego półroczu.
 11. Nauczyciel przechowuje sprawdziany i prace pisemne w szkole do końca danego roku szkolnego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
 12. W szkolnych badaniach wyników nauczania przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący - 100% - 98% punktów
 2. stopień bardzo dobry - 97% - 85% punktów
 3. stopień dobry - 84% - 70% punktów
 4. stopień dostateczny - 69% - 50 % punktów
 5. stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów
 6. stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów
 7. W badaniach uwzględnia się poziom podstawowy wiedzy (90%) i ponadpodstawowy (10%)

 

 1. W szkolnych sprawdzianach pisemnych z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne, przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący - 100% - 98% punktów
 2. stopień bardzo dobry - 97% - 85% punktów
 3. stopień dobry - 84% - 70% punktów
 4. stopień dostateczny - 69% - 50 % punktów
 5. stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów
 6. stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów
 1. Na koniec półrocza (roku) nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.
 2. Ocenę półroczną wylicza się jako średnią ważoną według następujących zasad:
 1. Ocena ze sprawdzianów (w tym zero) x 0,6 [jeżeli wynik ze sprawdzianu został poprawiony liczymy poprawioną ocenę],
 2. Oceny pozostałe x 0,4, według następującego wzoru z zastrzeżeniem pkt.19:suma ocen ze sprawdzianów + ocena za I semestr x 0,6 + suma ocen pozostałych x 0,4Ilość ocen ze sprawdzianów + ocena za I semestr x 0,6 + ilość ocen pozostałych x 0,4 przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący – 6,00 – 5,2
 2. stopień bardzo dobry – 5,0 – 4,51 
 3. stopień dobry – 4,50 – 3,51
 4. stopień dostateczny – 3,50 – 2,51
 5. stopień dopuszczający - 2,50 – 1,76
 6. stopień niedostateczny – do 1,75
 1. Ocenę roczną wylicza się jako średnią ważoną według zasad zawartych w pkt .1 z uwzględnieniem oceny śródrocznej x 0,8
 1. Ocena z wychowana fizycznego nie jest obliczana jako średnia ważona. Przy wystawieniu oceny półrocznej/końcowej bierze się pod uwagę:
 1. postawę szkolną ucznia
 2. wiedzę i umiejętności
 3. poziom sprawności
 4. aktywności na lekcji - % aktywnego uczestnictwa na lekcjach w skali półrocza i całego roku szkolnego
 5. zaangażowanie w samo usprawnienie
 6. aktywność na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym
 7. zaangażowanie w życie sportowe szkoły – udział w zawodach, reprezentowanie klasy, szkoły
 1. Na ocenę półroczną/końcową składają się oceny cząstkowe z umiejętności, motoryczności oraz dodatkowo za przygotowanie do lekcji (strój sportowy), pracowitość i dodatkową aktywność. Z zakresu umiejętności przeprowadzane są zadania kontrolno-oceniające z danej dyscypliny sportu. Uczeń otrzymuje ocenę za technikę – dokładność, estetykę, płynność wykonania ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi. Z zakresu motoryczności przeprowadzane są próby i testy sprawnościowe pozwalające na określenie poziomu motoryki ucznia tj. siła, skoczność, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność. Testy klasyfikują poziom cech motorycznych w oparciu o wynik, wiek i płeć ucznia.
 2. Ocenę z pierwszego półrocza wpisuje się na czerwono do ocen z drugiego półrocza. Uczeń ma prawo poprawić półroczną ocenę niedostateczną. Warunki zaliczenia braków w wiedzy określają przedmiotowe systemy oceniania, które zawierają również szczegółowe informacje na temat uzyskiwania cząstkowych ocen z danego przedmiotu.

§ 43

 1. Stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,
 2. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości
  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,
 3. Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,
 4. Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji),
 5. Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacyjnej) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych,
 6. Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedzin edukacyjnych) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

 

§ 44

 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie i rocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I półrocza, które kończy się w styczniu lub grudniu.
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających 50% czasu przeznaczonego na dane zajęcia w planie nauczania w rozliczeniu rocznym (w półrocznym jeśli przedmiot nie będzie kontynuowany w kolejnym półroczu).
 3. Uczeń, który usprawiedliwi nieobecności, ma prawo do składania na prośbę własną bądź rodziców semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 5. Egzamin klasyfikacyjny w ostatnim tygodniu nauki w czerwcu, w szczególnych wypadkach do 31 sierpnia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą,
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja w składzie:
 1. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Dla ucznia Szkoły nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3.  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

§ 45

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych, zajęć praktycznych, wychowania fizycznego, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których program przewiduje prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w dniu uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym).

 

§ 46

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następujących skali:
 1. wzorowe ( wz )
 2. bardzo dobre (bdb)
 3. dobre ( db)
 4. poprawne ( popr. )
 5. nieodpowiednie ( ndp )
 6. naganne (ng)
 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

według następującej punktacji :

 1. niezadawalająca - 0 pkt.
 2. zadawalająca - 1 pkt.
 3. wyróżniająca - 2 pkt.
 1. Zachowanie ocenia się na podstawie następującej skali punktowej:
 1. wzorowe: 14 –13 pkt.
 2. bardzo dobre: 12 – 11 pkt.
 3. dobre: 10 - 8 pkt.
 4. poprawne: 7 – 6 pkt.
 5. nieodpowiednie: 5 - 2 pkt.
 6. naganne: 2- 0 pkt..
 1. Oceny z zachowania ustala się według następujących kryteriów:         
 1. wzorowe: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Wysoka kultura osobista, właściwy stosunek do uczniów oraz nauczycieli. Widoczna aktywność w zespole klasowym i szkolny. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w ramach olimpiad, zawodów, konkursów, uroczystości środowiskowych. Dobra frekwencja, brak nieusprawiedliwionych godzin absencji,
 2. bardzo dobre: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Właściwy stosunek do obowiązku     edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 3. dobre: właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 4. poprawne: wypełnianie podstawowych obowiązków edukacyjnych. Zachowanie nie kolidujące w sposób jaskrawy ze statutem i regulaminem szkoły. Kultura osobista odpowiadająca standardowo przyjętym zasadom. Nienaruszanie obowiązującego prawa. Dopuszcza się 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 5. nieodpowiednie: sporadyczne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Nieodpowiednia postawa wobec uczniów i nauczycieli. Naruszanie podstawowych zasad kultury osobistej. Przekroczenie limitu 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 6. naganne: permanentne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Agresywna postawa wobec uczniów i nauczycieli. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej. Naruszanie obowiązującego prawa. Przekroczenie limitu 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 1. Ocena z zachowania musi być udokumentowana w dzienniku na przeznaczonej do tego stronie.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoła - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3.  imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5.  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z pracy komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 6b

Zasady Oceniania Słuchaczy w Zespole Szkół

 

§ 47

 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
 2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
 3. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych  prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 6. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
 7. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują słuchacza o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć słuchacza, ustalając formy.
 8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych podaje słuchaczom:
 1. do końca września każdego roku plan prac kontrolnych na pierwszy semestr;
 2. do końca lutego plan prac kontrolnych na semestr drugi;
 3. zasady poprawiania prac i sposób poprawiania ocen negatywnych;
 4. ewentualne zmiany w planie prac kontrolnych nauczyciel konsultuje ze słuchaczami.

 

§ 48

W szkole przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych, obowiązujące podczas klasyfikacji semestralnej:

 1. Stopień celujący (6) otrzymuje słuchacz, który zna całość materiału programowego, swobodnie operuje zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań programowych i nietypowych, wykraczających poza program, w odpowiedziach wykracza poza zrealizowane treści programowe lub wykazuje szczególnie twórczy sposób myślenia, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
 2. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy                      i umiejętności określonych programem w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe.
 3. Stopień dobry (4) otrzymuje słuchacz, który opanował większość wiadomości                          i umiejętności programowych, rozumie oraz poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje słuchacz, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, rozumie podstawowe zagadnienia oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, popełniając niewielkie błędy.
 5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje słuchacz, który zna podstawowe treści                        i umiejętności programowe, potrafi odtworzyć lub samodzielnie rozwiązać proste zadania, popełniane przez niego błędy nie są rażące.
 6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje słuchacz, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych realizowanym programem nauczania danej klasy, nie rozumie zasadniczych zagadnień, nie potrafi rozwiązywać prostych, typowych zadań. Jest to ocena negatywna

 

§ 49    

 1. Wszyscy nauczyciele opierają się na jednakowych zasadach dotyczących pisemnej kontroli wiedzy i umiejętności słuchaczy, a mianowicie:
 1. stopień celujący - 100 % - 90 % punktów
 2. stopień bardzo dobry -   89 % - 79 % punktów
 3. stopień dobry -   78 % - 65 % punktów
 4. stopień dostateczny  -  64 %  - 50 % punktów
 5. stopień dopuszczający -  49 % - 31 % punktów
 6. stopień niedostateczny - 30 % - 0 % punktów
 1. Oceny z prac kontrolnych i oceny klasyfikacyjne wyrażone są w stopniach wg. następującej skali:
 1. stopień celujący - 6 / cel. /
 2. stopień bardzo dobry - 5 / bdb/
 3. stopień dobry - 4 / db/
 4. stopień dostateczny - 3 / dst./
 5. stopień dopuszczający - 2 / dop./
 6. stopień niedostateczny - 1 / ndst/

 

§ 50

 1. W przypadku gdy słuchacz szkoły kształcącej w formie stacjonarnej otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 3. W przypadku gdy słuchacz szkoły kształcącej w formie zaocznej otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego  konsultacje  drugą pracę kontrolną.
 4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 5. Ocenę niedostateczną z danego przedmiotu słuchacz może poprawić tylko jeden raz.
 6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odda pracy kontrolnej ma prawo ubiegać się o dodatkowy termin.

 

§ 51

 1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
 2. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 4. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
 5. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
 6. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu
 7. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.
 8. Słuchacz Szkoły prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą, oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych  prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z systemem oceniania.
 9. Słuchacz Szkoły może zdawać egzamin poprawkowy jeżeli uzyskał oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym.
 10. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 12. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

 

§ 52

 1. Przebieg egzaminów:
 1. egzaminy semestralne lub końcowe pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych przedmiotów, uczący w danym oddziale, klasie;
 2. w uzasadnionym przypadku (dłuższa nieobecność nauczyciela) dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu;
 3. tematy egzaminu semestralnego lub końcowego pisemnego i ustnego z materiału nauczania obowiązującego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu;
 4. egzaminy semestralne powinny odbywać się w terminach ustalonych według następujących zasad:
 1. termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchacza przez dyrektora szkoły na co najmniej dwa tygodnie przez egzaminem;
 2. na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne;
 3. w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z jednego przedmiotu, za zgodą zainteresowanego i dyrektora dopuszcza się zdawanie jednego dnia więcej niż jednego egzaminu;
 4. egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania;
 5. zamiana wylosowanej kartki jest niedozwolona;
 6. liczba kartek egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających;
 7. treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym ustnym powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze;
 8. egzaminator wpisuje ocenę egzaminacyjną do indeksu słuchacza i dziennika lekcyjnego;
 9.     kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły.

 

 

 

§ 53

 1. W celu doskonalenia dokonuje się oceny funkcjonowania oceniania wewnątrzszkolnego po zakończeniu każdego roku szkolnego.
 2. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada Dyrektor Szkoły.
 3. Słuchaczowi Szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 4. Słuchaczowi Szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w Szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
 5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia.
 6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.
 7. Dyrektor Szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
 8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

 

 

Rozdział 7

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

 

§ 54  

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane „Schroniskiem" jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
 2. Siedzibą Schroniska jest budynek położny w Pokrzywnej Nr 72a
 3. Budynek Schroniska oznaczone są trójkątną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na jasnozielonym tle).          

 

 

 

Rozdział 7a

Cele i zadania schroniska

 

§ 55

 1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku. Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającej w schronisku. Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, które mają na celu:
 1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o regionie,
 2. kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu poza miejscem zamieszkania,
 3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodowości,
 4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.
 1. Organizowanie:
 1. imprez umożliwiających poznawanie regionu,
 2. imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży,
 3. alternatywnych działań wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
 1. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych w formie stałej, okresowej i okazjonalnej, wynikających z potrzeb turystów.

 

 

Rozdział 7b

Kompetencje dyrektora schroniska

 

§ 56

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. organizowanie bieżącej działalności recepcyjno-noclegowej, wychowawczo-opiekuńczej i informacyjno-krajoznawczej,
 3. ustalanie systemu rezerwacji miejsc noclegowych,
 4. ustalanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania,
 5. przygotowanie projektu budżetu,
 6. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły w ramach przydzielonego dla Schroniska budżetu., ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 7. wnioskowanie o przyznanie nagród i wymierzanie kar porządkowych podległym pracownikom.
 8. nadzorowanie pracy administracyjno - gospodarczej placówki,
 9. zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Schronisku,
 10. ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska,
 11. zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w Schronisku,
 12. udzielanie informacji turystycznej dotyczącej najbliższej okolicy i regionu,
 13. popularyzowanie form turystyczno-krajoznawczych, prowadzenie poradnictwa w tym zakresie oraz współudział w organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych,
 14. ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenie i zniszczenie przez turystów sprzętu i urządzeń Schroniska,
 15. prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska,
 16. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z działalności Schroniska,
 17. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 18. przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych wnoszonych do Schroniska przez osoby korzystające ze Schroniska.
 1. Dyrektor Schroniska jest odpowiedzialny za bieżące i zgodne z przepisami prawa prowadzenie (na ustalonych drukach) dokumentacji Schroniska.

 

 

Rozdział 7c

Zadania pracowników

 

§ 57

 1. W Schronisku zatrudnia się pracowników pedagogicznych i obsługi.
 2. Zadania pedagogiczne w Schronisku realizuje nauczyciel-wychowawca Schroniska.
 3. Pracownikami obsługi są pracownicy recepcji oraz pracownicy obsługowo - gospodarczy.
 4. Do zadania recepcjonisty należy:
 1. prowadzenie dokumentacji Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. prowadzenie kwitariusza przychodów w razie konieczności oraz wpłacanie środków finansowych w księgowości Szkoły,        
 3. przedkładanie w księgowości Szkoły informacji o obciążeniu turystów indywidualnych i grup rachunkami gotówkowymi i przelewowymi po ich zameldowaniu.          
 4. prowadzenie magazynu pościeli w tym bieżące zabezpieczenie czystej pościeli,            
 5. przygotowanie danych do statystyki GUS,  
 6. przyjmowanie grup i turystów indywidualnych, przydzielanie miejsc noclegowych,
 7. udzielanie turystom niezbędnych informacji,          
 8. rejestracja osób korzystających ze Schroniska,       
 9. nadzorowani bezpieczeństwa gości i obiektu,         
 10. prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska,            
 11. dbałość o ład i czystość na terenie obiektu i wokół obiektu,          
 12. realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O wszelkich zauważonych zakłóceniach w pracy schroniska i niewłaściwych zachowaniach gości informuje natychmiast kierownika schroniska. O usterkach technicznych informuje bezzwłocznie pracownika zajmującego się stanem technicznym obiektu.         
 1. Do zadania sprzątaczki należy:   
 1. dbałość o ład i czystość na terenie obiektu,
 2. sprzątanie pomieszczeń Schroniska (w tym mycie okien),
 3. sprzątanie terenu wokół obiektu,      
 4. dozorowanie pomieszczeń i majątku znajdującego się w Schronisku,       
 5. sprawowanie dyżuru w Schronisku w razie konieczności, 
 6. prowadzenie magazynu środków czystości,
 7. realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska
 1. Do zadań konserwatora należy:   
 1. utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Schroniska oraz na terenach wokół obiektów,
 2. dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń i sprzętu Schroniska,          
 3. prowadzenie podręcznych magazynów.      
 4. naprawa urządzeń i wyposażenia Schroniska,         
 5. malowanie pomieszczeń Schroniska w razie konieczności,           
 6. dokonywanie drobnych zakupów i rozliczanie się z rachunków i pobranych zaliczek w księgowości szkoły,        
 7. realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska           
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla poszczególnych pracowników określa dyrektor Szkoły.

 

 

Rozdział 7d

Organizacja schroniska

 

§ 58

 1. Schronisko jest placówką stałą czynną cały rok.
 2. Schronisko posiada 49 stałych miejsc noclegowych.
 3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od godz. 10.00- do 21.00.
 4. Doba w Schronisku trwa od godz. 17 00 i kończy się o godz. 10 00 dnia następnego.
 5. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, turystom zagranicznym posiadającym legitymacje ze znaczkiem „IYHF" i innym osobom.

 

 

 

§ 59

System rezerwacji miejsc noclegowych:

 1. grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W rezerwacji podaje się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
 2. zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci,
 3. turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci.

 

§ 60

Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami w przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do Schroniska.

 

§ 61

 1. Schronisko posiada wewnętrzny regulamin ustalony przez dyrektora.
 2. Schronisko odpowiada jedynie za przedmioty i środki pieniężne złożone w depozycie  Schroniska. Szczegółową procedurę złożenia wartościowych przedmiotów bądź środków pieniężnych określa regulamin Schroniska.
 3. Warunkiem korzystania z pobytu i noclegu w Schronisku jest bezwzględne przestrzeganie obowiązującego regulaminu.
 4. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację, zakład pracy).

 

§ 62

 1. W miejscu ogólnie dostępnym dla osób korzystających ze Schroniska umieszczone są:
 1. statut Schroniska,      
 2. regulamin Schroniska,          
 3. cennik opłat za usługi świadczone przez Schronisko,         
 4. wykaz ważniejszych telefonów (pogotowie ratunkowe, policja straż pożarna, itp).
 5. ekspozycja i materiały informacyjne o regionie.
 6. książka życzeń i zażaleń

 

 

 

 

 

Rozdział 7e

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska

 

§ 63

Dzieci i młodzież mają prawo:         

 1. zapoznać się ze statutem i regulaminem Schroniska,          
 2. korzystać z urządzeń i wyposażenia Schroniska zgodnie z ich przeznaczeniem,           
 3. dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych na zasadach obowiązujących w schronisku,
 4. uzyskać stosowną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w schronisku,
 5. dokonywać wpisu do książki życzeń i zażaleń oraz do księgi pamiątkowej Schroniska,
 6. uzyskać stosowną informację o regionie i trasach turystycznych,  
 7. korzystać ze Schroniska przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownika Schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt,
 8. korzystać z pomieszczeń kuchennych, sanitarnych oraz świetlicy i „biblioteki turystycznej" po uprzednim wpisaniu się na listę korzystających. 
   

§ 64

 1. Do obowiązków dzieci i młodzieży należy:       
 1. ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminu Schroniska i zaleceń wydawanych przez dyrektora Schroniska,  
 2. dokonywania w recepcji Schroniska obowiązku meldunkowego (w przypadku korzystania z noclegów),      
 3. wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku,        
 4. dbałość o udostępnione urządzenia i wyposażenie Schroniska,      
 5. przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Schroniska.       
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka obowiązuje następujący tryb składania skarg:
 1. w razie naruszenia praw dziecka przez pracowników Schroniska, osoba, której prawa naruszono lub jej prawny opiekun składa skargę kierownikowi Schroniska ustnie do protokołu lub na piśmie,        
 2. w razie naruszenia praw dziecka przez kierownika skargę należy złożyć na piśmie do dyrektora Szkoły  
 3. w razie naruszenia praw dziecka przez dyrektora Szkoły skargę należy złożyć na piśmie do Rady Powiatu w Nysie,           
 4. terminy załatwienia skarg regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

 

 

Rozdział 7f

Finansowanie schroniska
 

§ 65

 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek dyrektora .
 3. Dyrektor może występować do organu prowadzącego o zmianę cen noclegów w związku z podwyższeniem świadczonych usług.
 4. Ceny dotyczące innych usług może ustalać dyrektor Schroniska w porozumieniu z organem prowadzącym Schronisko.
 5. Niezależnie od opłaty za nocleg, osoba korzystająca z bielizny pościelowej Schroniska pokrywa jednorazowy koszt jej prania w wysokości ustalonej przez dyrektora Schroniska wg faktycznych kosztów jej prania.
 6. Za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (dla osób nie korzystających z noclegu bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych) obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w Schronisku ustalonym przez organ prowadzący schronisko.
 7. Wpływy z opłat za usługi świadczone przez schronisko zalicza się jako dochody organu prowadzącego, z których pokrywa się wydatki na bieżące utrzymanie Schroniska.
 8. Plan wydatków Schroniska na cały rok uchwala Rada Powiatu w Nysie.
 9. Dyrektor Szkoły -Schroniska zobowiązany jest do wydatków zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący planem wydatków, ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa Obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 66
Przepisy zawarte w statucie stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej, zadaniach opiekuńczych szkoły, współdziałaniu szkoły z rodzicami, programie wychowawczym i profilaktyce.   

 

§ 67

 1. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada pieczęć urzędową i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy Zespołu.
 3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

 

§68

Zespół Szkół posiada sztandar Zespołu.      
 

§ 69

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.