Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
Projekt "Karta szkolna"
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Statut SSM w Pokrzywnej

 

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W POKRZYWNEJ

PRZY

ZESPOLE  SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r.

w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

 

 

 

 Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

 1. SCHRONISKO nosi nazwę Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „schronisku”, należy przez to rozumieć Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pokrzywnej 72, 48-340 Głuchołazy.
 1. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków korzystających z noclegów                    w schronisku, pracowników  i dyrekcji.
 2. Inicjatywę zmian w statucie posiada Rada Pedagogiczna.
 3. Organem prowadzącym schronisko jest Powiat Nyski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 33, 48- 300 Nysa, a sprawującym nadzór pedagogiczny Opolski Kurator Oświaty .
 4. Schronisko  jest jednostką budżetową.
 5. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 2. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Nyski;
 3. Kuratorze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Opolskiego Kuratora Oświaty;
 4. Dyrektorze schroniska – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach, który jest jednocześnie Dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu oraz  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pokrzywnej ;

 

 

 

Rozdział 2

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

 

§ 1

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane „Schroniskiem" jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
 2. Siedzibą Schroniska jest budynek położny w Pokrzywnej Nr 72
 3. Budynek Schroniska oznaczone są trójkątną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na jasnozielonym tle).          

 

 

 

Rozdział 2a

Cele i zadania schroniska

 

§ 2

 1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku. Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej. Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, które mają na celu:
 1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o regionie;
 2. kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu poza miejscem zamieszkania;
 3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodowości;
 4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.
 1. Organizowanie:
 1. imprez umożliwiających poznawanie regionu;
 2. imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży;

 

 

Rozdział 2b

Kompetencje dyrektora schroniska

 

§ 3

 1. Do kompetencji dyrektora schroniska  należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. organizowanie bieżącej działalności recepcyjno-noclegowej, wychowawczo-opiekuńczej i informacyjno-krajoznawczej;
 3. ustalanie systemu rezerwacji miejsc noclegowych;
 4. ustalanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania;
 5. przygotowanie projektu budżetu;
 6. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły w ramach przydzielonego dla Schroniska budżetu., ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 7. wnioskowanie o przyznanie nagród i wymierzanie kar porządkowych podległym pracownikom;
 8. nadzorowanie pracy administracyjno - gospodarczej placówki;
 9. zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Schronisku;
 10. ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska;
 11. udzielanie informacji turystycznej dotyczącej najbliższej okolicy i regionu;
 12. popularyzowanie form turystyczno-krajoznawczych, prowadzenie poradnictwa w tym zakresie oraz współudział w organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych;
 13. ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenie i zniszczenie przez turystów sprzętu i urządzeń Schroniska;
 14. prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska;
 15. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z działalności Schroniska;
 16. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

 

 1. Dyrektor Schroniska jest odpowiedzialny za bieżące i zgodne z przepisami prawa prowadzenie (na ustalonych drukach) dokumentacji Schroniska.

 

 

 

Rozdział 2c

Zadania pracowników

 

§ 4

 1. W Schronisku zatrudnia się pracowników  obsługi.
 2. Zadania pedagogiczne w Schronisku realizuje  dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach..
 3. Pracownikami obsługi są pracownicy recepcji oraz pracownicy obsługowo - gospodarczy.
 4. Do zadania recepcjonisty/palacz c.o  należy:      
 1. prowadzenie dokumentacji Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. prowadzenie kwitariusza przychodów.        
 3. przedkładanie w księgowości Szkoły informacji o obciążeniu turystów indywidualnych i grup rachunkami gotówkowymi i przelewowymi po ich zameldowaniu;         
 4. prowadzenie magazynu pościeli w tym bieżące zabezpieczenie czystej pościeli;
 5. przygotowanie danych do statystyki GUS;
 6. przyjmowanie grup i turystów indywidualnych, przydzielanie miejsc noclegowych;
 7. udzielanie turystom niezbędnych informacji;
 8. rejestracja osób korzystających ze Schroniska;       
 9. nadzorowani bezpieczeństwa gości i obiektu;         
 10. prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska;
 11. dbałość o ład i czystość na terenie obiektu i wokół obiektu;
 12. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora. Schroniska. O wszelkich zauważonych zakłóceniach w pracy schroniska i niewłaściwych zachowaniach gości informuje natychmiast dyrektora schroniska. O usterkach technicznych informuje bezzwłocznie pracownika zajmującego się stanem technicznym obiektu.
 13. Obsługa pieca c.o  na pellet  
 1. Do zadania sprzątaczki/palacz c.o należy:          
 1. dbałość o ład i czystość na terenie obiektu; 
 2. sprzątanie pomieszczeń Schroniska (w tym mycie okien);
 3. sprzątanie terenu wokół obiektu;
 4. dbałość o tereny zielone wokół obiektu
 5. dozorowanie pomieszczeń i majątku znajdującego się w Schronisku;      
 6. sprawowanie dyżuru w Schronisku w razie konieczności;
 7. prowadzenie magazynu środków czystości;
 8. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje dyrektora Schroniska
 9. Obsługa pieca c.o na pellet.
 1. Do zadań konserwatora-palacz c.o  należy:        
 1. utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Schroniska oraz na terenach wokół obiektów;
 2. dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń i sprzętu Schroniska;
 3. prowadzenie podręcznych magazynów;
 4. naprawa urządzeń i wyposażenia Schroniska;
 5. malowanie pomieszczeń Schroniska w razie konieczności;
 6. dokonywanie drobnych zakupów i rozliczanie się z rachunków i pobranych zaliczek w księgowości szkoły;
 7. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje dyrektora Schroniska
 8. obsługa pieca c.o na pellet.

    

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla poszczególnych pracowników określa Dyrektor Schroniska.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1d

Organizacja schroniska

 

§ 5

 1. Schronisko jest placówką stałą czynną cały rok.
 2. Schronisko posiada 49 stałych miejsc noclegowych.
 3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od godz. 08.00- do 20.00.
 4. Doba w Schronisku trwa od godz. 17 00 i kończy się o godz. 10 00 dnia następnego.
 5. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, turystom zagranicznym posiadającym legitymacje ze znaczkiem „IYHF" i innym osobom.

 

 

 

§ 6

System rezerwacji miejsc noclegowych:

 1. grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W rezerwacji podaje się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia;
 2. zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci;
 3. turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci.

 

§ 7

Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami w przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do Schroniska.

 

§ 8

 1. Schronisko posiada wewnętrzny regulamin ustalony przez dyrektora.
 2. Warunkiem korzystania z pobytu i noclegu w Schronisku jest bezwzględne przestrzeganie obowiązującego regulaminu.
 3. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację, zakład pracy).

 

§ 10

 1. W miejscu ogólnie dostępnym dla osób korzystających ze Schroniska umieszczone są:
 1. statut Schroniska;
 2. regulamin Schroniska;          
 3. cennik opłat za usługi świadczone przez Schronisko;         
 4. wykaz ważniejszych telefonów (pogotowie ratunkowe, policja straż pożarna, itp);
 5. ekspozycja i materiały informacyjne o regionie;
 6. książka życzeń i zażaleń.

 

 

 

Rozdział 1e

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska

 

§ 11

Dzieci i młodzież mają prawo:         

 1. zapoznać się ze statutem i regulaminem Schroniska,          
 2. korzystać z urządzeń i wyposażenia Schroniska zgodnie z ich przeznaczeniem,           
 3. dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych na zasadach obowiązujących w schronisku,
 4. uzyskać stosowną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w schronisku,
 5. dokonywać wpisu do książki życzeń i zażaleń oraz do księgi pamiątkowej Schroniska,
 6. uzyskać stosowną informację o regionie i trasach turystycznych,  
 7. korzystać ze Schroniska przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor Schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt,
 8. korzystać z pomieszczeń kuchennych, sanitarnych oraz świetlicy i „biblioteki turystycznej" po uprzednim wpisaniu się na listę korzystających. 
   

 

 

§ 12

 1. Do obowiązków dzieci i młodzieży należy:       
 1. ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminu Schroniska i zaleceń wydawanych przez dyrektora Schroniska,  
 2. dokonywania w recepcji Schroniska obowiązku meldunkowego (w przypadku korzystania z noclegów),      
 3. wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku,        
 4. dbałość o udostępnione urządzenia i wyposażenie Schroniska,      
 5. przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Schroniska.       
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka obowiązuje następujący tryb składania skarg:
 1. w razie naruszenia praw dziecka przez pracowników Schroniska, osoba, której prawa naruszono lub jej prawny opiekun składa skargę dyrektorowi Schroniska ustnie do protokołu lub na piśmie;
 2. w razie naruszenia praw dziecka przez dyrektora  skargę należy złożyć na piśmie do Zarządu Powiatu w Nysie;           
 3. terminy załatwienia skarg regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

 

Rozdział 1f

Finansowanie schroniska
 

§ 13

 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek dyrektora .
 3. Dyrektor może występować do organu prowadzącego o zmianę cen noclegów w związku z podwyższeniem świadczonych usług.
 4. Ceny dotyczące innych usług może ustalać dyrektor Schroniska w porozumieniu z organem prowadzącym Schronisko.
 5. Niezależnie od opłaty za nocleg, osoba korzystająca z bielizny pościelowej Schroniska pokrywa jednorazowy koszt jej prania w wysokości ustalonej przez dyrektora Schroniska wg faktycznych kosztów jej prania.
 6. Za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (dla osób niekorzystających z noclegu bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych) obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w Schronisku ustalonym przez organ prowadzący schronisko.
 7. Wpływy z opłat za usługi świadczone przez schronisko zalicza się jako dochody organu prowadzącego, z których pokrywa się wydatki na bieżące utrzymanie Schroniska.
 8. Plan wydatków Schroniska na cały rok uchwala Rada Powiatu w Nysie.
 9. Dyrektor Schroniska zobowiązany jest do wydatków zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący planem wydatków, ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa Obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 

 

blankblank

Rozdział 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie są rozstrzygane w oparciu o zapisy Statutu Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz obowiązujące odrębne przepisy prawa.

 

§ 15

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Radę pedagogiczną z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Szkoły, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.
 2. Dyrektor ma obowiązek powiadomić organy Szkoły o każdej zmianie w Statucie.
 3. Dyrektor Szkoły opracowuje tekst jednolity Statutu.