Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Bolesława Chrobrego

 

S T A T U T

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące


im. Bolesława Chrobrego


w Głuchołazach

 

wchodzącego w skład

Zespołu Szkół w Głuchołazach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Rozdział I 4

Postanowienia ogólne. 4

Rozdział II 5

Cele i zadania szkoły. 5

Rozdział III 13

Organy szkoły i ich szczegółowe kompetencje. 13

Rozdział IV.. 13

Rozdział V.. 16

Organizacja pracy szkoły. 16

Rozdział VI 23

Uczniowie szkoły. 23

Rozdział VII 27

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 27

Rozdział VIII 43

Ceremoniał szkoły. 43

Rozdział IX.. 43

Postanowienia końcowe. 43

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Podstawowe informacje

 

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego jest publiczną szkołą dla młodzieży o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej.
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego wchodzi w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach, ul. Kaszubska Kolonia 2, 48- 340 Głuchołazy.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 33, 48- 300 Nysa.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
 5. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 2.

Przepisy definiujące

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole, Liceum– należy przez to rozumiećLiceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach wchodzące w skład zespołu Szkół w Głuchołazach;
 2. Zespole szkół– należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Głuchołazach.
 3. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Nyski;
 4. Kuratorze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć OpolskiegoKuratora Oświaty;
 1. ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 1. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach, który jest jednocześnie Dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu szkół;
 3. Rodzicu – rozumie się przez to rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. Uczniu – rozumie się przez to osobę uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach.

 

§ 3.

 

Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki, w tym z pracowni specjalistycznych z niezbędnym wyposażeniem;
 2. biblioteki;
 3. gabinetu lekarskiego;
 4. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
 5. urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
 6. archiwum.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 4.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do realizacji zadań społecznych i zawodowych;
  2. zapewnienie uczniom podstaw do dalszej nauki w szkole wyższej, a także do samokształcenia oraz podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej;
  3. zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  4. dążenie do wszechstronnego kształcenia osobowości uczniów, wychowania ich na pełnowartościowych obywateli zgodnie z ideą demokracji, tolerancji i sprawiedliwości;
  5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów;
  6. wychowanie młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny i poszanowania obowiązującego prawa;
  7. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska naturalnego;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole oraz w trakcie organizowanych przez szkołę wyjść i wycieczek;
  9. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły poprzez zapewnienie:
  10. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  11. sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,
  12. zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
  13. integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
  14. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 2. Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:
  1. traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;
  2. doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
  3. rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
  4. zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
  5. łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo- twórczymi;
  6. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
  7. rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą
   i jej rozumienie;
  8. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 3. Szkoła umożliwia realizację obowiązku nauki określonego w ustawie i jako szkoła publiczna:
  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  5. realizuje ramowy plan nauczania;
  6. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.

 

§ 5.

Sposoby i formy realizacji zadań szkoły

 

 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy  optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój organizacyjny.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;
  3. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność i kreatywność uczniów;
  6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Szkoła prowadzi również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  w tym naukę religii lub/i etyki organizowaną na życzenie rodziców lub pełnoletniego ucznia.

 

§ 6.

Program wychowawczo- profilaktyczny

 

 1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania;
 2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:
  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
   i rodziców.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 4. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza Dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd uczniowski.
 7. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 8. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 7.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na:
  1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
  4. diagnozowaniu środowiska ucznia; rozpoznawaniu potencjalnych możliwości
   oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
  5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
  6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
  7. opracowywaniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub rozwijającym kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
  9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z treści Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
  10.  wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
  11.  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  12.  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
  13.  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 6. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych uczniów, wynikających:
  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
  5. ze szczególnych uzdolnień;
  6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  8. z choroby przewlekłej;
  9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10. z niepowodzeń edukacyjnych;
  11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.Jest ona udzielana
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni zwani dalej „specjalistami".
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej poradniami;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. Dyrektora szkoły;
  4. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
  5. pielęgniarki szkolnej;
  6. poradni;
  7. asystenta edukacji romskiej;
  8. pomocy nauczyciela;
  9. pracownika socjalnego;
  10. asystenta rodziny;
  11. kuratora sądowego;
  12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  1. systemowych działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
  2. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
  3. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  4. zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
  5. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  6. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  7. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  8. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  9. warsztatów, porad i konsultacji dla uczniów;
  10. warsztatów, porad i konsultacji oraz szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
 12. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 13. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
  1. wspólnie z oddziałem szkolnym;
  2. indywidualnie z uczniem.
 14. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 15. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 16. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia Dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem zapisów zawartych w opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia właściwej podstawy programowej.
 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
 18. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 19. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści mogą w szkole prowadzić porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.
 20. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnienia z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
 21. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w szczególności pomagające w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
 22. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
 23. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
 24. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5osób.
 25. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencjideficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4 osób.
 26. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10 osób.
 27. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 

§ 8.

 

 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
  w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Godzinazajęćtrwa45minut. Dyrektorszkoły decyduje,wuzasadnionychprzypadkach,
  o prowadzeniu zajęć w czasiekrótszym lub dłuższymniż 45 minut,przy zachowaniu, ustalonegodla ucznia,łącznego, tygodniowego czasutrwaniatychzajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
 5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
  w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 6. Pomocypsychologiczno-pedagogicznejudzielająuczniomnauczyciele orazspecjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

§ 9.

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

 

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
  z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno- wychowawczych Dyrektor szkoły umieszcza
  w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć.
 5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.
 6. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.
 7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 8. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.
 9. Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 

§10.

Działalność innowacyjna

 

 1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
 1. kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
 3. realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;
 4. stworzenie przez Dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
 1. Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupę, ciąg klas lub grup).

 

§11.

Działalność eksperymentalna

 

 1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań eksperymentalnych.
 4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny.
 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada pedagogiczna.

 

Rozdział III

Organy szkoły i ich szczegółowe kompetencje

§ 12.

 

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły;
  2. Rada pedagogiczna;
  3. Rada rodziców;
  4. Samorząd uczniowski.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2- 4 są organami kolegialnymi działającymi na podstawie własnych Regulaminów, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji poszczególnych organów oraz zasad ich współdziałania i sposobów rozwiązywania sporów określa Statut Zespołu Szkół w Głuchołazach, w skład którego wchodzi Liceum.

 

Rozdział IV

Nauczyciele i pracownicy szkoły

§13.

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. W szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów.
 3. Stanowiska wicedyrektorów powierza i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady pedagogicznej.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji na stanowiskach wymienionych w ust. 1-2 określa Dyrektor.
 5. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wskazanego wicedyrektora dotyczy wszystkich zadań i kompetencji Dyrektora.

 

§ 14.

 

 1. Nauczyciele odpowiadają służbowo przed Dyrektorem, organem prowadzącym szkołęoraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące praw, zadań i obowiązków nauczycieli określa Statut Zespołu Szkół w Głuchołazach.
 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania zespołów nauczycieli określa Statut Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

§ 15.

 

Dla zapewnienia właściwej pracy wychowawczej i opiekuńczej Dyrektor powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy klasy. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadań wychowawcy określa Statut Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

§ 16.

Pedagog i psycholog szkolny

 

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
 5. zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 9. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 10. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 17.

Doradca zawodowy

 

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowe;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowegoprowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;
 7. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego;
 8. realizacja działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.

 

§ 18.

 

Warunki zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz zasady wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

§ 19.

 

Szczegółowy zakres czynności pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

 

Rozdział V

Organizacja pracy szkoły

§ 20.

 

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

 

§ 21.

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny ustala dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami określonym w przepisach prawa oświatowego.

 

§ 22.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 2. Ilość uczniów w oddziale jest kształtowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami organu prowadzącego.
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.
 4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu.
 6. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
 7. Szkoła ustala własny kalendarz zajęć szkolnych stanowiący część planu pracy szkoły w danym roku szkolnym.
 8. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego:
 1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
 2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 

§ 23.

 

Podział na grupy jest obowiązkowy:

 1. na obowiązkowych zajęciach z informatyki: w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 2. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych:
  w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone
  w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
 3. na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 4. na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego: zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

 

§ 24.

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe.
 2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewniają uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
 3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.
 4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
 5. Doradca zawodowy i inni nauczyciele prowadzą zajęcia metodami aktywnymi oraz starają się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.
 6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 7. Doradca zawodowy opracowuje program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 8. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 9. Program zawiera:
 1. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
 1. tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe,
 2. oddziały, których dotyczą działania
 3. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami;
 1. terminy realizacji działań;
 2. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
 3. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
 1. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

§ 25.

 

 1. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
 1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 2. zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 3. zajęciach związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i/lub zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 4. zajęciach z wychowawcą;
 5. konsultacji indywidualnych;
 6. zajęć pozalekcyjnych (warsztatów).
 1. Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego:
  1. Dyrekcja szkoły;
  2. Doradca zawodowy;
  3. Wychowawcy klas;
  4. Kierownik szkolenia praktycznego
 2. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
 1. poradnią psychologiczno- pedagogiczną;
 2. biblioteką szkolną;
 3. organem prowadzącym;
 4. urzędem pracy;
 5. pracodawcami;
 6. Komendą OHP;
 7. Biurem Kariery;
 8. stowarzyszeniami;
 9. innymi szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi.

 

§ 26.

Organizacja biblioteki szkolnej

 

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej wraz z zadaniami nauczyciela- Bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

 

 

§ 27.

Wolontariat

 

 1. W szkole w ramach działań Samorządu Uczniowskiego organizuje się działania związane z wolontariatem.
 2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących.
 3. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na:
 1. kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 2. zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;
 3. umożliwianie młodzieży podejmowania działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych;
 5. uwrażliwianie młodzieży na problemy współczesnego świata, takie jak: wojna, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
 6. wspieranie inicjatyw młodzieży, pomoc w rozwijaniu zainteresowań.
 1. Opiekunem Szkolnego Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną pomoc potrzebującym.
 2. Działalność świadczona w formie wolontariatu jest potwierdzana zaświadczeniem, które szkoła wydaje się na zakończenie roku szkolnego lubna żądanie zainteresowanego.
 3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
 5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

§28.

 

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły
 2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
 5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły
  w miarę możliwości.
 6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

§ 29.

Praktyki pedagogiczne

 

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.
 3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
 1. obserwowanie zajęć;
 2. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 3. prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;
 4. samodzielne prowadzenie zajęć;
 5. planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.
  1. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk
   w szkole.

 

§ 30.

Bezpieczeństwo uczniów

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań statutowych;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli, według ustalonego harmonogramu;
 3. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęćuwzględniającego równomierne rozłożeniezajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,
  z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga, zgodnie
  z możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 4. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń technicznych
  i gospodarczych;
 5. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wyznaczonych sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 6. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;
 7. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 8. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 1. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami:
  1. podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
  2. przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych;
  3. w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę na terenie i poza terenem szkoły.
 2. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
 3. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami są zobowiązani w szczególności do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 2. wprowadzania uczniów do sal lekcyjnych oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
 3. zapoznania uczniów z regulaminami pracowni na pierwszych zajęciach w roku szkolnym;
 4. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;
 5. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
 6. niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia uczniów z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 1. Uczniowie w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw pomiędzy lekcjami nie mogą opuszczać budynku szkoły.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania wszelkich innych środków odurzających.
 3. W trakcie zajęć, zarówno nauczyciele jak i uczniowie nie powinni opuszczać sal lekcyjnych bez uzasadnionego powodu.
 4. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 1. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Rejestr zawiera:
 1. datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów;
 2. cel lub program wyjścia;
 3. miejsce i godzinę powrotu;
 4. imiona i nazwiska opiekunów;
 5. liczbę uczniów;
 6. podpisy opiekunów i Dyrektora.
 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do reagowania na zaistniałe zagrożenie bezpieczeństwa uczniów poprzez samodzielne usunięcie zagrożenia lub niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora szkoły.

 

§ 31.

Współpraca z rodzicami

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania, kształcenia
  i opieki nad młodzieżą.
 2. Przedstawicielem rodziców w szkole jest Rada Rodziców. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców w zakresie określonym w statucie szkoły.
 3. Nauczyciel – wychowawca współpracuje z rodzicami przez:
  1. organizowanie okresowych spotkań z rodzicami według planu pracy, lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym oraz w razie potrzeb;
  2. konsultacje indywidualne z wszystkimi nauczycielami;
  3. przedstawianie rodzicom zasad oceniania, klasyfikowania i promowania w szkole oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych na pierwszym zebraniu klasowym w roku szkolnym;
  4. udzielanie informacji o terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych;
  5. angażowanie rodziców w organizowane przez uczniów imprezy i wycieczki klasowe;
  6. współdziałanie z rodzicami w celu okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.
 1. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 2. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 3. Rodzice są zobowiązani do:
  1. zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w szkole, w szczególności z:
 1. Statutem Szkoły,
 2. Programem wychowawczo-profilaktycznym,
 3. Regulaminem dziennika elektronicznego,
 4. Wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów realizowanych
  w szkole;
  1. uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych dotyczących postępów ucznia w nauce, jego zachowania, organizowanych przez Dyrektora lub wychowawcę oddziału oraz zaznajamiania się na bieżąco z ogłoszeniami Dyrektora, wychowawcy i innych pracowników szkoły, w tym zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym;
 1. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami ucznia.

 

Rozdział VI

Uczniowie szkoły

 

§ 32.

Zasady rekrutacji

 

 1. Zadania związane z rekrutacją wykonywane są przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna, której przewodniczącego powołuje Dyrektor. Dyrektor określa również zakres zadań członków komisji. 
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składa stosowne dokumenty zgodnie z harmonogramem określonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 
 3. Komisja działając w oparciu o rozporządzenie MEN ustala kryteria przyjęć do Technikum.

 

§ 33.

Prawa ucznia

 

Uczeń ma prawo do: 

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
  i poszanowanie godności osobistej;
 3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno– wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeżeli nie narusza to dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i doradztwa zawodowego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 11. zmiany profilu kształcenia w trakcie nauki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, które występują w wybranym przez niego nowym typie szkoły czy zawodzie;
 12. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;
 13. składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
 14. dostosowania warunków pisania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
 15. ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej);
 16. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

 

§ 34.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora szkoły.
 2. Skargi mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie.
 3. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

§ 35.

Obowiązki ucznia 

 

 1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych związanych z życiem Szkoły,

2) przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

3) odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

4) dbać o wspólne dobro, ład i prządek w Szkole,

5) stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

6) w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.

7) Stosować się do przyjętych w Szkole zasad odpowiedniego ubierania się na zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych.

 1.  Zabrania się uczniom w szczególności:
  1. wnoszenia na teren szkoły, rozprowadzania, spożywania lub przebywania
   w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość;
  2. wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
  3. palenia na terenie szkoły papierosów w tym elektronicznych;
  4. spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
  5. rejestrowania przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych  obrazów 
   i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
  6. korzystania podczas zajęć edukacyjnych ztelefonów komórkowych iinnych urządzeń elektronicznych oraz telekomunikacyjnych;
  7. zapraszania i wprowadzania na teren szkoły osób trzecich bez wiedzy i zgody Dyrektora.

 

§ 36.

Nagrody

 

 1. Uczeń ma prawo do następujących nagród i wyróżnień za swoje osiągnięcia w nauce, pracy społecznej, zachowania w szkole i poza nią: 
 1. pochwały wychowawcy klasy wobec uczniów danej klasy;
 2. pochwały Dyrektora w obecności całej społeczności uczniowskiej;
 3. dyplomu za szczególne osiągnięcia w konkursach i turniejach;
 4. nagród rzeczowych za wyniki w nauce, 
 5. nagród pieniężnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe;
 6. list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;
 7. dyplom uznania;
 8. wpis ucznia do kroniki szkoły;
 9. wpis do „złotej księgi uczniów”.
  1. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.
  2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

§37.

Kary

 

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem przez wychowawcę klasy,
 2. naganą wychowawcy klasy,
 3. upomnieniem Dyrektora,
 4. naganą Dyrektora,
 5. zawieszeniem w prawach ucznia o charakterze przywilejów na okres do jednego miesiąca ustalony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących;
 6. skreśleniem z listy uczniów (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem nauki).
 1. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.
 2. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:
  1. przez wychowawcę klasy do Dyrektora Szkoły;
 1. przez dyrektora do organu prowadzącego Szkołę.
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze regulaminowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 2. Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

 

§ 38.

Skreślenie z listy uczniów 

 

 1. Na podstawie uchwały Rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego, Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadku: 
 2. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 1, Dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego w terminie 14 dni od dnia postawienia wniosku na zebraniu Rady pedagogicznej.
 3. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje rodzicowi ucznia lub pełnoletniemu uczniowi odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

Rozdział VII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 39.

Przepisy ogólne

 

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
  w stosunku do

1)    wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
  w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawcze.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
  i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne;
 3. śródroczne i roczne;
 4. końcowe.

 

§40.

Informowanie uczniów i rodziców w sprawie oceniania

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Uczniowie i rodzice potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z informacjami zawartymi w ust. 1 i 2.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców do wglądu uczniowi lub jego rodzicom udostępniana jestdokumentacja dotycząca:
 1. egzaminu klasyfikacyjnego;
 2. egzaminu poprawkowego;
 3. bieżącego oceniania ucznia.
 1. Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 udostępniana jest przez Dyrektora szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 2. Nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów poprzez:
 1. klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez Dyrektora harmonogramu;
 2. indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli;
 3. korespondencję w dzienniku elektronicznym;
 4. informację telefoniczną –potwierdzoną zapisem w dzienniku;
 5. spotkanie z nauczycielem zainicjowane przez rodziców.
 1. Uczeń i jego rodzic informowani są o proponowanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i proponowanej ocenie zachowania oraz rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania:

1) Nauczyciel nie później niż miesiąc przed ustalonym przez Dyrektora Szkoły terminem konferencji klasyfikacyjnej organizuje zebranie klasowe, na którym informuje rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych;

2) Nie później niż tydzień przed ustalonym przez Dyrektora Szkoły terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawca o ocenach zachowania;

3) Nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawcy są zobowiązani zorganizować w szkole dyżur i poinformować rodziców o przewidywanych rocznych ocenach uczniów.

 1. Prace pisemneuczniów nauczycielprzechowuje do końca roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.

 

§ 41.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 3. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową lub posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 4. Informacja o zebraniach klasowych rodziców i konsultacjach nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Terminarz zebrań i konsultacji wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5.  Dziedziny przedmiotowych zasad oceniania:
 1. opanowanie wiedzy przedmiotowej;
 2. umiejętność rozwiązywania zadań i problemów;
 3. umiejętność komunikowania przez ucznia swych wiadomości;
 4. umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania;
 5. kreatywność ucznia;
 6. gotowość do stosowania wiadomości z przedmiotu w praktyce.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązku  wynikającego ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 2. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
 2. w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

 

§42.

Ocenienie osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

 1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak i bieżące ocenianie osiągnięć uczniów ustala się w stopniach według skali:
 1. stopień celujący - 6 (cel.);
 2. stopień bardzo dobry - 5 (bdb);
 3. stopień dobry - 4 (db);
 4. stopień dostateczny - 3 (dst.);
 5. stopień dopuszczający - 2 (dop.);
 6. stopień niedostateczny - 1 ( ndst).
 1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym. Minus przy ocenie obniża ją o 0,25 a plus podnosi o 0,5 np.: 4- to 3,75 a 2+ to 2,5 (i taką wartość wlicza się do średniej). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
 2.  Oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 5 są ocenami pozytywnymi, natomiast ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt 6 jest oceną negatywną.
 3. Bieżące oceny odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (prace pisemne czerwonym kolorem).
 4. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się wpisywanie następujących symboli:
 1. np. – oznacza nieprzygotowanie się ucznia do lekcji (1 do 3 razy w półroczu, w zależności od ilości godzin);
 2. bz. – oznacza brak zadania domowego; (1x w półroczu);
 3. bs. – oznacz brak stroju na lekcji w-f; (2 lub 3 x w półroczu);
 4. k – oznacza nieobecność ucznia na sprawdzianie lub innej klasowej pracy pisemnej
  z powodu przebywania na kursie dokształcającym;
 5. 0- oznacza odmowę pisania sprawdzianu lub wykonywania innej pracy oraz nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie jej zaliczenia.
 1.  
 2.  
 3.  
 1. W półroczu nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia co najmniej 3 ocen.
 2. Uczeń jest oceniany za odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, referaty, aktywność na lekcji.
 3. W półroczu nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego sprawdzianu z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne oraz co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych dla przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo w ramowym planie nauczania wynosi więcej niż jeden.
 4. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, w wyjątkowej sytuacji dwa.
 5. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym większą niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed terminem i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 6. Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniom; kartkówki–  na następnej lekcji.
 7. Uczeń, który z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie był na sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż trzy jednostki lekcyjne, powinien pisać sprawdzian
  w ciągu dwóch tygodni po przybyciu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zapis ten dotyczy również nieobecności spowodowanych udziałem ucznia
  w kursach dokształcających.
 8. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje zero. Za odmowę pisania uznaje się także nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 9. Zero uczeń może otrzymać również za brak jakiejkolwiek odpowiedzi na sprawdzianie lub za odpowiedzi nie związane z tematem oraz za brak pracy na lekcji.
 10. W przypadku nieobecności na wszystkich sprawdzianach pisemnych z danego przedmiotu w semestrze uczeń ma obowiązek pisania sprawdzianu wiadomości z całego półroczu.
 11. Nauczyciel przechowuje sprawdziany i prace pisemne w szkole do końca danego roku szkolnego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
 12. W szkolnych badaniach wyników nauczania przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący - 100% - 90% punktów;
 2. stopień bardzo dobry - 89% - 79% punktów;
 3. stopień dobry - 78% - 65% punktów;
 4. stopień dostateczny - 64% - 50 % punktów;
 5. stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów;
 6. stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów;
 7. W badaniach uwzględnia się poziom podstawowy wiedzy (90%) i ponadpodstawowy (10%)
 1. W szkolnych sprawdzianach pisemnych z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne, przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:
 2. stopień celujący - 100% - 96% punktów;
 3. stopień bardzo dobry - 95% - 79% punktów;
 4. stopień dobry - 78% - 66% punktów;
 5. stopień dostateczny - 65% - 50 % punktów;
 6. stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów;
 7. stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów.
 8. Na koniec półrocza (roku) nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.
 9. Ocenę śródroczną wylicza się jako średnią ważoną według następujących zasad:
 1. Ocena ze sprawdzianów (w tym zero) x 0,6 [jeżeli wynik ze sprawdzianu został poprawiony liczymy poprawioną ocenę];
 2. Oceny pozostałe x 0,4, według następującego wzoru z zastrzeżeniem ust. 21:suma ocen ze sprawdzianów + ocena za I półrocze x 0,6 + suma ocen pozostałych x 0,4Ilość ocen ze sprawdzianów + ocena za I półrocze x 0,6 + ilość ocen pozostałych x 0,4 przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący – 6,00 – 5,01,
 2. stopień bardzo dobry – 5,0 – 4,51,
 3. stopień dobry – 4,50 – 3,51,
 4. stopień dostateczny – 3,50 – 2,51,
 5. stopień dopuszczający - 2,50 – 1,76,
 6. stopień niedostateczny – do 1,75.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 1. Ocenę roczną wylicza się jako średnią ważoną według zasad zawartych w ust. 19 pkt 1
  z uwzględnieniem oceny śródrocznej x 0,6.
 2. Ocena z wychowana fizycznego nie jest obliczana jako średnia ważona. Przy wystawieniu oceny śródrocznej/ rocznej bierze się pod uwagę:
 1. postawę szkolną ucznia;
 2. wiedzę i umiejętności;
 3. poziom sprawności;
 4. aktywności na lekcji - % aktywnego uczestnictwa na lekcjach w skali półrocza
  i całego roku szkolnego;
 5. zaangażowanie w samo usprawnienie;
 6. aktywność na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym;
 7. zaangażowanie w życie sportowe szkoły– udział w zawodach, reprezentowanie klasy, szkoły.
 1. Na ocenę śródroczną (roczną) składają się oceny bieżące z umiejętności, motoryczności oraz dodatkowo za przygotowanie do lekcji (strój sportowy), pracowitość i dodatkową aktywność. Z zakresu umiejętności przeprowadzane są zadania kontrolno- oceniające
  z danej dyscypliny sportu. Uczeń otrzymuje ocenę za technikę– dokładność, estetykę, płynność wykonania ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi. Z zakresu motoryczności przeprowadzane są próby i testy sprawnościowe pozwalające na określenie poziomu motoryki ucznia tj. siła, skoczność, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność. Testy klasyfikują poziom cech motorycznych w oparciu o wynik, wiek i płeć ucznia.
 2. Ocenę z pierwszego półrocza wpisuje się na czerwono do ocen z drugiego półrocza pod warunkiem, że jest ona wyższa niż stopień niedostateczny. Uczeń ma obowiązek poprawić śródroczną ocenę niedostateczną, jeżeli braki w nauce uniemożliwiają właściwe przygotowanie się ucznia do egzaminów zewnętrznych lub uzyskanie pozytywnych wyników w nauce w kolejnym półroczu (zapis odnosi się to także do egzaminów klasyfikacyjnych spowodowanych przekroczeniem 50% nieobecności w półroczu). W pozostałych przypadkach uczeń ma prawo poprawić półroczną ocenę niedostateczną pod warunkiem, że nie jest ona wynikiem egzaminu klasyfikacyjnego spowodowanego przekroczeniem 50% nieobecności w półroczu. Warunki zaliczenia braków w wiedzy określają przedmiotowe zasady oceniania, które zawierają również szczegółowe informacje na temat uzyskiwania bieżących ocen z danego przedmiotu.

 

§ 43

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

 1. Stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia w pełni realizują poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.
 2. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości
  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.
 3. Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.
 4. Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji).
 5. Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacyjnej) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych.
 6. Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedzin edukacyjnych) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

 

 

§ 44.

Ocena zachowania ucznia

 

 1. W szkole oceniane jest zachowanie ucznia.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom.

według następującej punktacji :

a)    niezadawalająca - 0 pkt,

b)    zadawalająca - 1 pkt,

c)    wyróżniająca - 2 pkt.

5. Zachowanie ocenia się na podstawie następującej skali punktowej:

1)    wzorowe: 14 –13 pkt;

2)    bardzo dobre: 12 – 11 pkt;

3)    dobre: 10 - 8 pkt;

4)    poprawne: 7 – 6 pkt;

5)    nieodpowiednie: 5 - 2 pkt;

6)    naganne: 2- 0 pkt..

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następujących skali:
  1. wzorowe ( wz );
 1. bardzo dobre (bdb);
 2. dobre ( db);
 3. poprawne ( popr. );
 4. nieodpowiednie ( ndp );
 5. naganne (ng).
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 45.

Kryteria oceny zachowania

 

 1. Ocenę zachowania ustala się według następujących kryteriów:
 1. wzorowe: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Wysoka kultura osobista, właściwy stosunek do uczniów oraz nauczycieli. Widoczna aktywność w zespole klasowym i szkolny. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w ramach olimpiad, zawodów, konkursów, uroczystości środowiskowych. Dobra frekwencja, brak nieusprawiedliwionych godzin absencji;
 2. bardzo dobre: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;
 3. dobre: właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;
 4. poprawne: wypełnianie podstawowych obowiązków edukacyjnych. Zachowanie nie kolidujące w sposób jaskrawy ze statutem i regulaminem szkoły. Kultura osobista odpowiadająca standardowo przyjętym zasadom. Nienaruszanie obowiązującego prawa. Dopuszcza się 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;
 5. nieodpowiednie: sporadyczne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Nieodpowiednia postawa wobec uczniów i nauczycieli. Naruszanie podstawowych zasad kultury osobistej. Przekroczenie limitu 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;
 6. naganne: permanentne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Agresywna postawa wobec uczniów i nauczycieli. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej. Naruszanie obowiązującego prawa. Przekroczenie limitu 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
  1. Ocena zachowania musi być udokumentowana w dzienniku na przeznaczonej do tego stronie.

 

§46.

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

 

 1. W roku szkolnym uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 5. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej;
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 6. Terminy klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej ustala Dyrektor szkoły.
 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne..
 8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
 14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyrażane są w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący;
  2. stopień bardzo dobry;
  3. stopień dobry;
  4. stopień dostateczny;
  5. stopień dopuszczający;
  6. stopień niedostateczny.
 15. Śródroczne i roczne oceny zachowania wyrażane są za pomocą następującej skali:
 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał oceny negatywne i braki wiedzy mogą spowodować uniemożliwienie kontynuowania nauki może zostać objęty w szkole pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Nauczyciele przedmiotów, z których uczeń otrzymał ocenę negatywną przekażą uczniowi i jego rodzicowi formę i sposób uzupełnienia braków wiedzy.
 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia wpółroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wpisuje się w dokumentacji „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w szczególnych wypadkach do 31 sierpnia.
 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 11. Egzamin klasyfikacyjnyprzeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 12. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja w składzie:
  1. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 15. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.
 16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
  3. termin egzaminu;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 18. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.
 19. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę negatywną ma prawo przystąpić na egzaminu poprawkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi tego egzaminu.

 

§ 47.

Promowanie ucznia i ukończenie szkoły

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
 2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista  ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub/ i etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

§ 48.

Egzamin poprawkowy

 

 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, muzyki i informatyki, z którego egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 5. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły, nie później, niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem §49.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

 

§ 49.

Zastrzeżenia do ocen i tryb odwoławczy

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej
  i ustnej, z tym, że sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki
  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji do ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych w trybie odwoławczym wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. W skład komisji do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania w trybie odwoławczym  wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 7. przedstawiciel rady rodziców.
 1. W ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń członkowie komisji ustalają roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Z posiedzenia komisji do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania sporządza się protokół, zawierający:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Ustalona przez komisję klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych oraz klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od  wcześniej ustalonej oceny.
 2. Protokoły, o których mowa w ust.  9 i 14 stanowią załączniki do arkusza ocen
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania wystawiona w trybie odwoławczym jest ostateczna.
 4. Negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 pkt.1 może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminu poprawkowego.
 5. Tryb odwoławczy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych.

 

§ 50.

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 
  i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy .
 4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
  3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
  4. uzyskanie ze sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
  5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.
 5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej przystępuje do dodatkowego sprawdzianu pisemnego.
 6. Zadania przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, zatwierdza je dyrektor szkoły. Stopień trudności zadań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 7. Przyznany przez dyrektora szkoły sprawdzian powinien odbyć się nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Sprawdzian pisemny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły innego nauczyciela.
 8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 10. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z uzasadnioną pisemną prośbą o ponowne rozpatrzenie. 
 11. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia zasadności skierowanej prośby, o której mowa w ust. 10 powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
  w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 12. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4) pedagog;

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Rozdział VIII

Ceremoniał szkoły

§ 51.

 

 1. Szkoła posługuje się sztandarem Zespołu Szkół w Głuchołazach.
 2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport, przygotowanie do prezentacji oraz prezentacja odbywają się z jego poszanowaniem.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 52.

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie są rozstrzygane w oparciu o zapisy Statutu Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz obowiązujące odrębne przepisy prawa.

 

§ 53.

 

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Szkoły, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.
 2. Dyrektor ma obowiązek powiadomić organy Szkoły o każdej zmianie w Statucie.
 3. Dyrektor Szkoły opracowuje tekst jednolity Statutu.