Regulamin rekrutacji

W terminie 15 czerwca – 04 sierpnia 2020 r. zaloguj się na https://nabor.pcss.pl/nysa i uzupełnij swoje dane.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły możesz wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie pytań lub niepewności skontaktuj się z nami 77-439-14-62.

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

w Zespole Szkół W Głuchołazach

dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 • Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021 w woj. opolskim.
 • Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w woj. opolskim na rok szkolny 2020/2021.
 • Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 

 1. Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach ustala dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem kuratora (Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.)

 

 1. O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w Zespole szkół w Głuchołazach decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:
 1. liczbowy wynik egzaminu ósmoklasisty
 2. liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły:

 

 1.  

Typ szkoły

I przedmiot

II przedmiot

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1.  

klasa językowa

WOS

język obcy

 1.  

klasa biologiczna

biologia

język obcy

TECHNIKUM

 1.  

informatyczne

informatyka

język obcy

 1.  

hotelarskie

geografia

język obcy

 

 

 1. liczba punktów za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 2. punkty uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

 1. Przyjmuje się następujący sposób obliczania punktów:
 1. wyniki poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty mnożąc wynik z języka polskiego i matematyki przez 0,35 oraz z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (maksymalnie 100 pkt.);

 

 1. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:

 

ocena punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający

2

 

 

 1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt.
 2. Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 pkt.

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 pkt.

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -2 pkt.

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym–4 pkt.(1,2, 3 miejsce)

krajowym–3 pkt.(1,2,3,miejsce)

wojewódzkim–2 pkt.(1,2 miejsce)d)powiatowym–1 pkt. (1 miejsce)

 1. W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3pkt.

 

 1. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.

 

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których programobejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.

 

 1. Listę osób przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny.

 

 1. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych
 • kandydaci niepełnosprawni
 • kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni
 • kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą
 1. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do wskazanej przez siebie szkoły może zostać przyjęty do innej szkoły w Zespole, do której nie zamknięto rekrutacji.

 

 1. Listy kandydatów do poszczególnych klas będą dostępne w sekretariacie Zespołu szkół w Głuchołazach

 

 1. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów.

 

 1. Warunkiem przyjęcia do technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc dodatkową rekrutację do poszczególnych szkół przeprowadza się 28 sierpnia 2019r.

 

 1. W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub kwalifikujący się na podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Zespołu.

 

 1.  Sprawy sporne, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyga dyrektor Zespołu.