Szkoła z pomysłem

Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
Projekt "Karta szkolna"
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Procedury bezpieczeństwa na konsultacjach

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W Głuchołazach

 w RAMACH ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW

OD DNIA 01.06.2020

 

Informacje ogólne:

 1. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Głuchołazach. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się lekcje on-line.
 2. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 3. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 5. Dostarcza do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania poniżej) . Scan lub zdjęcie oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, harmonogram konsultacji termin konsultacji danego nauczyciela.
 2. Zawiadamia nauczyciela poprzez e-dziennik, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 1. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica, w której zawarta jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
 2. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, wtedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
 3. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 4. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 5. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

– na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce

– nauczyciel wychowania fizycznego:

 • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi , aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
 • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
 • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
 • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.
 • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
 • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami
   
 1. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe: mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet , poręczy krzeseł  i blatów stołów, klawiatur komputerów .

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu pielęgniarki . Z dzieckiem zostaje /dyrektor/pedagog/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice .
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

Uwaga pracodawcy, rodzice i uczniowie

 

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

Od 18 maja dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych:

 • zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych
 • z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.
 • przygotowujących do końcowych egzaminów zawodowych. Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań.

 

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia. Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

 • motocyklem (kat. A1/A2) samochodem osobowym (kat. B)
 • traktorem (kat. T)

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

 

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

 

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

 

Przypominamy:

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie przekazywać informacje dotyczące organizacji zajęć w szkole i u pracodawców.

 

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Droga klaso 4TIH

Jak ten czas szybko minął. Już cztery lata spotkań, rozmów za nami.
Dzisiaj spotkalibyśmy się w murach ZS po raz ostatni.... byłyby uściski, gratulacje, wzruszenia.
Niestety musimy to odłożyć na lepsze czasy.
Dzisiaj chcielibyśmy Wam pogratulować ukończenia szkoły, życzyć zdania matury i świetlanej przyszłości.
Dużo szczęścia Moi Drodzy

TTIH

Akademia CISCO

9412934325875505348534232891873184875806720nUczniowie naszej szkoły, w ramach Szkolnej Akademii CISCO realizują kolejne kursy – na rozgrzewkę Introduction to the Internet of Everything, uczniowie starsi kurs sieciowy Routing&Switching. Ten drugi przygotowuje do certyfikacji CCNA i uzyskania certyfikatów sieciowych CISCO.

Brawo WY

https://fast.wistia.net/embed/iframe/cow51a0sgi?fbclid=IwAR0TX6efAfuNmTMp6RdpceKkcFT2lJWdX7QN_FjmAe_g39mOkI1oqQeyhf0