Uwaga ! Informacja dla uczniów podejmujących naukę w Branżowej Szkole I stopnia

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W celu uzyskania ww. opinii prosimy o kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną . Prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Dz. U. 2019.0.1040 t.j.- Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 – Kodeks pracy