PROCEDURY I ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO w Zespole Szkól w Głuchołazach

PROCEDURY I ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO
w Zespole Szkól w Głuchołazach

§ 1
Postanowienia ogólne
1. W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem Covid-19 decyzje o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie hybrydowe lub zdalne podejmuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego.
2. Decyzja będzie zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami – nauczycielami, uczniami, pracownikami administracji i obsługi.
3. W przypadku podjęcia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji o zmianie stacjonarnej formy nauczania, w zależności od poziomu edukacyjnego lub klas objętych zagrożeniem, zostanie zastosowany jeden z poniższych wariantów:
1. edukacja zdalna
2. kształcenie hybrydowe

§ 2
Edukacja zdalna
1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniającej wymianę informacji miedzy nauczycielem, uczniem i rodzicami-platforma Teams
2. Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze ( lekcja w trybie on-line trwa 30min).
3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Nauczyciele prowadza działania w ramach nauczania zdalnego wykorzystują:
1. dziennik elektroniczny,
2. platformę e- podręczniki,
3. materiały zamieszczane na sprawdzonych portalach edukacyjnych oraz stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów,
4. zajęcia są online na platformie Teams
5. programy TV i audycje radiowe,
6. podręczniki ćwiczenia, karty pracy.
5. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na podstawie wykonanych i przesłanych do nauczyciela zadań oraz obserwacji zaangażowania uczniów w trakcie zajęć online. Nauczyciele określają czas w jakim uczniowie przesyłają wykonane prace.
6. Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze ( lekcja w trybie on-line trwa 30min).

7. Zadania nauczycieli:
1. diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej, Internetu i sprzętu komputerowego
2. przygotowanie materiałów zawierających treści podstawy programowej i udostępnienie ich przed rozpoczęciem zajęć.
3. dostosowanie przygotowanych materiałów do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami,
4. ocenianie wybranych prac uczniów oraz przesłanie (udzielanie) informacji zwrotnych o poprawności ich wykonania,
5. nawiązanie kontaktu, inną niż elektroniczna drogą, jeśli wiadomości nie są odbierane i prace nie są odsyłane,
6. wystawianie ocen zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem,
7. pomoc uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności związanych ze zdalną nauką,
8. motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych,
9. utrzymanie kontaktu z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego nauczania,
10. systematyczny kontakt i współpraca z wychowawcami klas,
11. nauczyciel bibliotekarz pełni dyżur konsultancki dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wyszukuje i udostępnia linki do tematycznych zasobów internetowych nauczycielom, uczniom i rodzicom w formie poczty elektronicznej lub na e-dzienniku
12. nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
13. nauczyciele są zobowiązania do wyznaczenia, co najmniej raz w tygodniu terminu konsultacji dla uczniów i rodziców. O terminie konsultacji informują poprzez dziennik elektroniczny.

8. Zadaniem uczniów
1. bieżące nawiązywanie kontaktów z wychowawcą i nauczycielami,
2. organizowanie nauki własnej w domu,
3. uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu,
4. odsyłanie nauczycielom w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym wykonywanych prac,
5. przekazywanie wychowawcy wszelkich wątpliwości co do własnych umiejętności i możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz dostępności do środków komunikacji informatycznej,
6. dbanie o ład i porządek w miejscu pracy,
7. częste wietrzenie pomieszczenia w którym uczeń przebywa,
8. dbałość o zdrowie i higienę pracy,
9. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy z komputerem i w Internecie,
10. przestrzeganie etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami.

9. Zadania rodziców uczniów:
1. zorganizowanie w miarę możliwości lokalowych stanowiska do zdalnego uczenia się,
2. docenianie chęci do uczenia się i kreatywności dziecka,
3. zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy i aktywnego udziału w zajęciach,
4. w razie konieczności wspieranie uczniów w wykonywaniu zadanych prac,
5. utrzymywanie w miarę możliwości organizacyjnych i czasowych kontaktu z wychowawcą i nauczycielami,
6. kształtowanie w dziecku poczucia odpowiedzialności za wykonywane samodzielnie prace,
7. sygnalizowanie wychowawcy klasy, trudności organizacyjno-technicznych,
8. zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym


§ 3
Kształcenie hybrydowe
1. Po podjęciu decyzji o konieczności zmiany formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem zostanie wybrany dostosowany do sytuacji wariant:
1. klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny i praca odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi nauki zdalnej, zaś pozostałe klasy pracują stacjonarnie,
2. nauczyciele pracujący w klasie objętej kwarantanną nauczają w pozostałych klasach w sposób stacjonarny,
3. lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzone są przez nauczycieli zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły,
4. Praca będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
3. Nauczyciele pracują w salach lekcyjnych.
4. Nauka w oddziałach pracujących zdalnie odbywa się zgodnie z procedura nauczania zdalnego.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Rodzaj nauczania hybrydowego w razie zakażenia lub zagrożenia epidemiologicznego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego po uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej.
2. W kwestiach spornych lub nieuregulowanych procedurą decyduje dyrektor szkoły.