• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Zespołu Szkół w Głuchołazach

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. i Dz.U. z 2017r. poz. 586 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 –2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do : publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w woj. .opolskim.
 3. Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie opolskim
 4. Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 1943 – ustawa o systemie oświaty
 5. Art. 20 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe –(Dz.U. z 2017r. poz. 60.
 6. Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

 

§1

 1. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły, składająca się z trzech nauczycieli.
 2. Komisja przeprowadza rekrutację oraz ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a następnie listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej, w terminach ustalonych Zarządzeniem Kuratora Oświaty, po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata. Komisja sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Zasady sporządzania i ogłaszania list kandydatów określa Ustawa o Systemie Oświaty.
 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w systemie naboru elektronicznego ustalonego dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego.

 

 

§2

 1. przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów, którzy spełniają ponadto następujące kryteria:
 • wiek, w zasadzie 15 do 18 lat,
 • uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów, określonej przez szkolną komisję rekrutacyjną, w danym roku szkolnym lub zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem zgodnie z przepisami.
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.

 

 1. Liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na podstawie:
 • ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch spośród listy ustalonych przez komisję obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • liczby punktów za osiągnięcia ucznia: ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, innych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum,
 1. liczby punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE o szczegółowych wynikach egzaminu. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uwzględnia się w procesie rekrutacji ustala komisja rekrutacyjna, zależnie od typu klasy, do której ubiega się kandydat. Liczbę punktów za egzamin gimnazjalny określa łączny procentowy wynik egzaminu, pomnożony przez współczynnik 0,2.

Szczegółowy sposób obliczania punktów za oceny z wybranych przedmiotów i inne osiągnięcia kandydata, wymaganą liczbę punktów oraz preferencje w postępowaniu kwalifikacyjnym określa komisja rekrutacyjna zgodnie z przepisami i Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się sumę punktów, uzyskanych według wymienionych kryteriów.
 2. Przy przyjmowaniu do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej, bierze się pod uwagę kolejność kandydatów ze względu na uzyskaną liczbę punktów. O zakwalifikowaniu do danego oddziału decyduje liczba punktów, uzyskanych przez kandydata, aż do wyczerpania limitu miejsc w oddziale. Rozpatrywane są wszystkie wnioski złożone zgodnie z przepisami w terminie określonym Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty. Wnioski, złożone po terminie, są rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc, w szczególności powstałych w wyniku skreślenia z listy kandydatów, którzy w ustalonym terminie nie potwierdzili woli podjęcia nauki w Szkole.
 3. Dokumenty wymagane od kandydatów to:
 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu – wydruk, w przypadku naboru prowadzonego w systemie elektronicznym, podpisany przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, a przy potwierdzaniu podania – ich oryginały,
 • dwie, opisane na odwrocie, fotografie legitymacyjne,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego,
 1. Terminy składania dokumentacji i odpowiednich świadectw oraz termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole ustala Opolski Kurator Oświaty.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminach, ustalonych zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty.
 3. Kandydaci, nieprzyjęci do Szkoły, mają prawo złożyć odwołanie do dyrektora Szkoły, w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu siedmiu dni od wpłynięcia odwołania.

 

 

§3

 

 1. Planowane oddziały i przedmioty punktowane:

technikum informatyczne

język polski, matematyka,

język angielski, informatyka

technikum hotelarstwa

język polski, matematyka,

język angielski, geografia

liceum ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

j. polski, matematyka

 j. angielski, WOS/historia,

 

branżowa szkoła I stopnia

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 1. Sposób obliczania punktów za wybrane oceny i inne osiągnięcia kandydata:
 2. Za oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt.
 2. Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub   interdyscyplinarnego - 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.4

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  -5 pkt.

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym – 4 pkt. (1, 2, 3 miejsce)

b) krajowym –3 pkt. (1,2,3,miejsce)

c) wojewódzkim – 2 pkt. (1,2 miejsce)

d) powiatowym – 1 pkt. (1 miejsce)

W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ppkt. 1 - 5 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 pkt.

Wykaz olimpiad i konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum określa Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018r.

6) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3pkt.

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.

 

 

 

§4

 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji

Rodzaj czynność

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

 

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego

 

28 maja-22 czerwca 2018 r.

 

do 16 lipca 2018 r.

 

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii za świadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

 

22 czerwca.- 26 czerwca 2018 r.

 

______________

Rodzaj czynność

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

 

 

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o którym mowa w art.201 ust.7 ustawy

 

22 czerwca.- 26 czerwca 2018 r.

 

 

17 lipca – 31 lipca

2018 r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,

 

11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

1 sierpnia 2018r.

do godz. 12.00.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zaklasyfikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

 

    11-12 lipca 2018 r.

 

do 24 sierpnia 2018r.

 

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni potwierdzają  wolę przyjęcia w postaci  przedłożenia  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

 

11-13 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

24-28 sierpnia 2018r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej

wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

16 lipca 2018 r. do godz. 14.00

28 sierpnia 2018r. godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

16 lipca 2018 r. do godz. 15.00

28 sierpnia 2018r. godz. 15.00

 

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego

 

29 maja - 23 czerwca 2017 r.

 

do 17 lipca 2017r.

 

 

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii za świadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

 

23 czerwca.- 27 czerwca 2017 r.

 

______________

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

 

27 czerwca-7 lipca 2017r.

17 lipca - 31 lipca 2017r.

 

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

 

10 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

 

 

1 sierpnia 2017r.

do godz. 12.00.

 

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zaklasyfikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

 

    10-11 lipca 2017r.

 

do 25 sierpnia 2017r.

 

 

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni potwierdzają  wolę przyjęcia w postaci  przedłożenia  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

 

10-13 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

 

 

25-28 sierpnia 2017r.

 

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej

wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

14 lipca 2017 r. do godz. 15.00

28 sierpnia 2017r. godz. 15.00

 

           

 

 

 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.