• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

Główne cele działalności Samorządu Szkolnego:

- rozwój samodzielności i samorządności uczniów, poprzez wyrabianie poczucia  odpowiedzialności za podjęte zadania,

- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

- sprawowanie pieczy nad dyżurami poszczególnych klas,

- dbanie o mienie szkolne, ład i bezpieczeństwo,

- współtworzenie więzi pomiędzy uczniami poszczególnych klas,

- przeciwdziałanie agresji i aktom wandalizmu,

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

- pomoc w realizacji Planu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły,

- aktualizacja gazetki informacyjnej Samorządu Uczniowskiego (gablota obok sali 33),

- organizacja szkolnych konkursów i akcji charytatywnych, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

- promowanie szacunku wobec tradycji i ceremoniału Zespołu Szkół.

 

 

Funkcje opiekuna Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 sprawują:

Joanna Barczewska i Małgorzata Nastasowska.

 

 

 

 

 

Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego

MIESIĄC

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

IX

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017.

 

- powierzenie stanowisk członkom zarządu SU, wybór przewodniczącego SU.

- ustalenie głównych zadań oraz kierunków działań.

 

Przewodniczący i członkowie SU wraz z opiekunem.

 

 

Opracowanie Planu Pracy, z uwzględnieniem głównych celów działalności organizacji.

 

- przedstawienie przez opiekuna członkom samorządu wstępnego Planu Pracy,

- spotkanie z Panią Dyrektor w celu prezentacji Planu Pracy SU.

 

Jw.

 

 

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi, opracowanie zasad konkursu MASTER CLASS (załącznik nr 1).

 

- spotkanie z przedstawicielami samorządów klasowych, zapoznanie z Planem Pracy oraz przedstawienie harmonogramu dyżurów klasowych (MASTER CLASS).

 

Członkowie Samorządu Szkolnego oraz samorządów klasowych, wychowawcy poszczególnych klas.

 

 

Zbiórka środków na działalność SU.

 

 

Zarząd SU.

 

 

 

 

X

Współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

 

- przygotowanie gazetek okolicznościowych oraz upominków dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół.

 

Członkowie Samorządu wraz z opiekunem.

 

 

Dzień Kundelka - zbiórka funduszy dla  zwierząt – podopiecznych Nyskiego Stowarzyszenia ,,Łapa” (15-25 X).

 

- plakat promujący wydarzenie, organizacja zbiórki pieniędzy, karmy dla zwierząt oraz środków higienicznych.

 

Członkowie Samorządu wraz z opiekunem.

 

 

Kształtowanie postawy szacunku i pamięci o zmarłych – Święto Zmarłych (31 października).

- wizyta delegacji uczniowskiej na głuchołaskim cmentarzu.

 

Członkowie Samorządu wraz z księdzem.

 

 

 

 

 

XI

Udział w uroczystościach lokalnych związanych z obchodami Święta Niepodległości (11 listopada).

 

- reprezentowanie szkoły podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

 

Delegacja uczniów wraz z opiekunem SU

 

 

Obchody Dnia Życzliwości (21 listopada).

 

- klasa, która wręczy nauczycielowi okolicznościowa laurkę może liczyć na wyjątkową życzliwość ze strony profesora.

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego we współpracy z nauczycielami.

 

 

Andrzejkowa Noc Horrorów.

 

- seanse filmowe zorganizowane w Sali informatycznej ZS, gazetka okolicznościowa.

 

 

Członkowie SU.

 

 

 

 

 

XII

Organizacja szkolnych Mikołajek

 

- wizyta Mikołaja wraz z orszakiem w Zespole Szkół.

 

Członkowie SU.

 

 

Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka

 

- przygotowanie przez każdą z klas paczki świątecznej z upominkami dla rodzin z terenu gminy Głuchołazy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wychowawcy oraz przewodniczący klas we współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Świąteczny wystrój szkoły.

 

- udekorowanie korytarzy szkolnych - choinka, gazetki, szopka, etc.

 

Członkowie SU we współpracy z klasą pełniącą dyżur.

 

 

 

 

 

I

Podsumowanie l części konkursu MASTER CLASS.

 

- gazetka prezentująca punktację, przyznaną poszczególnym klasom.

 

Członkowie SU.

 

 

 

 

 

II

Obchody Dnia Języka Ojczystego (20 lutego)

 

- szkolny konkurs językowo - ortograficzny o Pióra Dyrektora Zespołu Szkół.

 

Członkowie SU we współpracy z nauczycielkami języka polskiego.

 

 

 

 

 

III

Szkolny Dzień Kobiet

 

- niespodzianki dla uczennic Zespołu Szkół.

 

Członkowie SU.

 

 

Współorganizacja szkolnych imprez z okazji pierwszego dnia wiosny (21 marca)

- pomoc przy organizacji akademii i imprez szkolnych.

 

jw.

 

 

 

 

 

IV

Szkolny Kiermasz Wielkanocny

 

- organizacja szkolnego kiermaszu, w trakcie którego sprzedawane będą świąteczne dekoracje.

 

Członkowie SU we współpracy z przedstawicielami wszystkich klas.

 

 

 

 

V

Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja

 

- reprezentowanie ogółu uczniów w uroczystości lokalnej.

 

Delegacja uczniów, poczet sztandarowy Zespołu Szkół wraz z pedagogiem.

 

 

 

 

 

VI

Podsumowanie szkolnego konkursu MASTER CLASS.

 

- przedstawienie klasyfikacji punktowej, nagrodzenie zwycięskiej klasy.

 

 

Przewodniczący SU.

 

 

Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

- podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016 / 2017, wnioski do dalszej pracy.

- spotkanie z Panią Dyrektor w celu przedstawienia sprawozdania.

 

Członkowie SU wraz z opiekunem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

Szkolny konkurs

MASTER CLASS

- konkurs trwa od października 2016 do czerwca 2017 roku

- w ramach konkursu uczniowie poszczególnych klas pełnią dyżury na korytarzach szkolnych oraz dbają o estetyczny wygląd szkoły

- członkowie Samorządu Uczniowskiego oceniają działania klasy dyżurującej, zgodnie z opracowaną punktacją

- zwycięska klasa otrzyma nagrodę w dniu zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

 

l. Obowiązki klasy dyżurnej:

1. Poinformowanie w dniu rozpoczęcia dyżuru społeczności szkolnej, za pośrednictwem radiowęzła szkolnego lub plakatu informacyjnego, o rozpoczęciu dyżuru przez daną klasę.

2. Dbałość o estetyczny wygląd gazetek, dekoracji szkolnych.

3. Przedstawienie krótkiego sprawozdania członkom Samorządu Uczniowskiego po zakończeniu dyżuru.

ll. Prawa klasy dyżurnej:

Klasa dyżurująca ma prawo domagania się od uczniów przestrzegania przez nich

Statutu Szkoły oraz zgłaszania wychowawcy wszystkich przypadków jego łamania.

 

lll.0cena dyżuru:

1. Oficjalne rozpoczęcie dyżuru (0-2 pkt.).

2. Aktualizacja gazetek szkolnych (2 pkt. za każdą wykonaną gazetkę –tablica znajdująca się przy wejściu do szkoły oraz wieża).

3. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru (0-2 pkt.)

4. Wszelkie inicjatywy podejmowane dla zwiększenia efektywności dyżuru, np. audycje radiowe, apele szkolne itp. (+3 pkt.); konkursy szkolne (+3 pkt.), pozaszkolne (+8pkt.).

5. Stosowanie elementów wyróżniających klasę dyżurującą spośród społeczności szkolnej, np. opaski na ramieniu, identyfikatory, itp. (+3pkt.).

 

 


 

Jesteś tutaj